22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 9

Investigation of Implementation Central Catheter Care Bundle to the Catheter Associated Infections in Children

E Dolgun*, A Okgün Alcan*, A İslamoğlu**, B Eroğlu**, M Polat**, M Yavuz van Giersbergen*, HA Erdener**
*Ege University, Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Central catheter care bundle consists of a set of evidence-based practices for improving outcomes of patients with central catheters. The aim of this quasi-experimental study is to investigate the effect of implementation central catheter care bundle to the catheter-associated infections (CAI) in children.

Children admitted to the Pediatric Surgery Department of a university hospital, younger than age 18 years, having a central venous catheter and who were allowed by their relatives to participate were included in the study. In this study, the central catheter bundle consists of “hand hygiene, catheter care, changing intravenous lines and minimizing enteries” parameters. The protocol of this study consisted of 3 phases. In the initial phase, observations were made to determine the central catheter care bundle adherence of healthcare professionals for 421 catheter-days. In the second phase, education was provided to 33 physician and nurses on the subject of the central catheter care bundle. For the third phase, the effect of central catheter care bundle adherence on the VAP rates after education was investigated. The study data were analyzed with the SPSS programme. For all results, a p value <.05 was considered statistically significant.

It was detemined that the compliance with hand hygiene was 43.4%, compliance with catheter care was 45.1%, compliance with changing intravenous lines 53.4% and compliance with minimizing enteries was 87.1% in the pre-implementation period. Overall compliance with central catheter care bundle was determined as 31.29%. There were 5 CAI events in the pre-implementation period. The post-implementation data still continue to be collected.

Çocuklarda Santral Kateter Bakım Paketi Uygulamasının Kateter İlişkili Enfeksiyon Hızına Etkisinin İncelenmesi

E Dolgun*, A Okgün Alcan*, A İslamoğlu**, B Eroğlu**, M Polat**, M Yavuz van Giersbergen*, HA Erdener**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Santral Kateter Bakım Paketi, santral venöz kateteri olan hastaların sonuçlarını iyileştirmek için kanıta dayalı birkaç girişimin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Yarı deneysel tipteki araştırmada, santral kateter bakım paketi uygulamasının santral kateter ilişkili enfeksiyon (SKİE) hızına etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Araştırmanın kapsamına bir üniversite hastanesinin Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda yatan, 0-18 yaş arası, santral venöz kateteri bulunan ve yakınları tarafından araştırmaya katılmasına izin verilen çocuklar dahil edildi. Bu çalışmada Santral Kateter Bakım Paketi "el hijyeni, kateter bakımı, intravenöz setlerin değişimi ve girişimlerin minimuma indirilmesi” parametrelerinden oluştu. Bu çalışmanın protokolü üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada hemşirelerin Santral Kateter Bakım Paketine uyumlarını saptamaya yönelik 421 kateter günü gözlem yapıldı. İkinci aşamada Santral Kateter Bakım Paketi konusunda toplam 33 hekim ve hemşireye eğitim verildi. Üçüncü aşamada ise eğitim sonrası Santral Kateter Bakım Paketine uyumun etkisi incelendi.

Araştırmadan elde edilen veriler; SPSS paket programı kullanılarak analiz edildi. Tüm sonuçlar için p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Eğitim öncesi dönemde el hijyenine uyumunun %43.4, kateter bakımına uyumunun %45.1, IV setlerin değişimine uyumun %53.4 ve girişimlerin minimuma indirilmesine uyumun %87.1 olduğu belirlendi. Eğitim öncesi dönemde Santral Kateter Bakım Paketine uyumunun %31.29 olduğu belirlendi. Eğitim öncesi dönemde 5 hastada SKİE gelişti. Eğitim sonrası döneme ilişkin veriler toplanmaya devam etmektedir.

Close