22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 25

Circumcision in boys: psychology of performed individual and parental attitudes

E Mert
SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Neonatal Intensive Care Unit

Circumcision is an old surgery operation.It's performed in our country widely aswell.

The aim of this review is investigating psychologic situations of circumcision performed child-boys and attitudes of parents about issue.

By the general definition, circumcision operation is the exposing glans penis by removing preputium. The age of circumcision may extend from birth to puberty for muslim-children. This situation can be source of stress during childhood. Psychological problems such as anxiety of “cutting” and fear of castration can occur before circumcision. In practice of circumcision, incorrect attitudes such as not being prepared of child psychologically, not informing before the procedure, confusion, haste can lead to trauma and negative mental impact on the child. The effect of pain and trauma on child, sadness of loss of body integrity are psychological effects of circumcision. Post-traumatic stress disorder has frequently been observed in studies performed. According to literature it's thought negative effects limit in our country because of circumcision to mean masculinity, power, thinking "the physically lost, socially acquired". Circumcised individual steps into manhood, cuts off his ties with his mother.Also it's thought circumcision can support identity with father, may stimulate masculine impulses.In Kalkan et al. research it's found many of uncircumcised men feel regret, lack; they have lower levels of body perception; self-esteem than circumcised.In practice of circumcision, it's necessary to take together factors; the family-child relationship, influence of society, effects which direct families to circumcision decision.It's observed families have religious, traditional or parental preferences reasons for circumcision except medical indication. Circumcision ceremonies and various fun arrangements are important social occasions forfamilies in our country. Social and religious motivation reduces anxieties, fears of circumcised individuals.

As a result circumcision; can be framed as an initiative integrated with religious beliefs, involving transition ritual to manhood, the need for collective harmony, in which at least part of body can be sacrificed for sake of faith. According to literature it's seen there're different psychological effects on circumcised individuals.For this reason, it's thought; practice ofcircumcision should be done by specialists; psychological support should be provided to individuals.In addition, attitudes of family and its effect on the individual should not be ignored.

Erkek sünneti: uygulanan bireyin psikolojisi ve aile tutumları

E Mert
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Sünnet dünyada bilinen en eski cerrahi uygulamalardandır.Ülkemizde de yaygın olarak uygulanmaktadır.

Bu derlemenin amacı sünnet uygulanan erkek çocukların psikolojik durumunu ve ailelerin konuyla ilgili tutumlarını literatür ışığında incelemektir.

Genel tanımıyla sünnet prepisyumun alınması ile glans penisin ortaya çıkarıldığı işlemdir.

Müslüman çocuklar için sünnet yaşı doğumdan adölesan yaşa kadar uzayabilmektedir.Bu durum çocukluk dönemi boyunca stres kaynağı oluşturabilmektedir. Sünnet öncesi “kesilme” endişesi, iğdiş edilme korkusu gibi psikolojik sorunlar oluşabilmektedir.

Sünnet uygulamasında çocuğun psikolojik olarak hazırlanmaması, işlem öncesi bilgilendirilmemesi, kargaşa, telaş gibi hatalı tutumlar çocukta travma ve olumsuz ruhsal etkilenmelere yol açabilir.

Ağrı ve travmanın çocuk üzerindeki etkisi, vücut bütünlüğü kaybının yol açtığı üzüntü sünnetin psikolojik etkilerindendir.Yapılan çalışmalarda sünnet sonrasında travma sonrası stres bozukluğuna sıkça rastlandığı görülmüştür.

Literatüre göre ülkemizde sünnetin erkeklik, güç anlamına gelmesinin, “fiziksel olarak kaybedilmiş olanın toplumsal olarak kazanıldığını” düşünülmesinin, uygulamanın olumsuz etkilerini sınırladığı düşünülmektedir.Sünnet olan birey, erkekliğe adım atmış, annesiyle bağlarını koparmış olmaktadır.Ayrıca sünnetin baba ile özdeşimi destekleyebileceği ve erkeksi dürtüleri uyarabileceği düşünülmektedir.

Kalkan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sünnetsiz erkeklerin çoğunun pişmanlık, eksiklik hissettikleri; bu bireylerin sünnetli olanlara göre beden algısı ve benlik saygısı düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur.

Sünnet uygulamasında aile-çocuk ilişkisi, toplumun etkisi ve aileleri sünnet kararına yönlendiren etkenleri bir arada ele almak gerekir.

Ailelerin sünnet uygulaması için tercih sebepleri tıbbi gereklilik dışında,dini ve geleneksel görüşler veya ebeveyn tercihleri olduğu görülmektedir.

Ülkemizde sünnet törenleri ve çeşitli eğlenceler düzenlenmesi aileler için önemli sosyal bir olgudur.Toplumsal ve dini motivasyon, sünnet olan bireylerin kaygı ve korkularını azaltmaktadır.

Sonuç olarak sünnet;dini inançlarla bütünleşmiş, erkekliğe geçiş ritüelini içeren, topluma uyum duygusunun gereği olan, inanç uğruna vücudun, en azından bir parçasının gözden çıkarılabildiği bir girişim olarak çerçevelenebilir.Literatüre göre sünnet olan bireyler üzerinde farklı psikolojik etkiler oluştuğu görülmektedir. Buna nedenle sünnet uygulamasının uzman kişilerce yapılması ve bireylere psikolojik destek sağlanmasının gerekli olduğu düşünülmüştür.Ayrıca ailenin tutumu ve bu tutumun birey üzerine etkisi gözardı edilmemelidir.

Close