22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 24

The effect of planned education applied to parents of children planned for hypospadias surgical intervention on anxiety level

S Baycular*, G Uysal**
* Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Okay University

Aim: The aim of this study is to determine preoperative anxiety levels of parents whose children have been diagnosed with hypospadias and will undergo surgery, and to measure the effect of planned education , on anxiety.

Subjects and Method: The families were divided into 2 groups as intervention and control group with ethics committee’s approval. The anxiety levels of the two groups both were measured using “State Anxiety Inventory” 7 days, 1 day before operation and on the day of operation. The knowledge levels of parents about patient care before and after operation were measured using the “Hypospadias Knowledge Level Determination Form” 7 days and 1 day before operation. The families in the intervention group were educated 7 days before operation, after anxiety and knowledge levels were measured, and 1 day before without anxiety and knowledge levels were not measured. At the family education the face to face method was used with the aid of “Information Booklet for Families whose Children have Hypopadias”. The data obtained were compared as statistically.

Results: Significant differences as statistically were not determined concerning introductry properties of groups (p>0,05). The state anxiety point average of intervention group was determined as 36,088±3,938 before 7 days, 35,965±4,022 before 1 day and 34,965±5,342 on operation day. The state anxiety points decreased and It was determined that this difference was significant after education (p<0,05). In the control group, the state anxiety point average was determined as 35,918±3,985 before 7 days, 34,984±3,398 before 1 day and 36,082±4,554 on operation day. The anxiety point increased and it was determined that this difference was significant as statistically in the control group (p<0,05). There was a significant increase (p <0,05) in the final test score of the intervention group applied the planned training on hypospadias, in the control group, the difference between pre-test and post-test scores was not statistically significant (p> 0.05).

Conclusion: It has been determined that the planned education applied to parents whose children will have hypospadias surgery increases the knowledge level of parents and decreases the level of state anxiety.

Hipospadias nedeniyle cerrahi girişim planlanan çocukların ebeveynlerine uygulanan planlı eğitimin anksiyete düzeylerine etkisi

S Baycular*, G Uysal**
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Okan üniversitesi

Amaç: Hipospadias tanısı konmuş ve cerrahisi planlanan çocukların ailelerinin ameliyat öncesi anksiyete düzeylerini belirlemek ve uygulanan planlı eğitimin anksiyete üzerindeki etkisini ölçmektir.

Olgular ve Yöntem: Etik kurul onayı alınarak aileler girişim ve kontrol grubu olarak 2’ye ayrıldı. Her 2 grubun ameliyattan 7 gün önce,1 gün önce ve ameliyat günü "Durumluluk Kaygı Envanteri" kullanılarak kaygı düzeyleri ölçüldü. Ailelerin; ameliyattan 7 gün önce ve 1 gün önce "Hipospadias Bilgi Seviyesi Belirleme Formu" kullanılarak ameliyat öncesi ve sonrası hasta bakımı hakkında bilgi seviyeleri ölçüldü. Girişim grubundaki ailelere; ameliyattan 7 gün önce kaygı ve bilgi düzeyleri ölçüldükten sonra, 1 gün önce ise ölçülmeden önce eğitim verildi. Ailelerin eğitiminde "Hipospadiaslı Çocukların Ebeveynleri için Bilgilendirme Kitapçığı" yardımıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanıldı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplara ait tanıtıcı özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Girişim grubunda durumluluk kaygı puan ortalamasının 7 gün önce 36,088±3,938, 1 gün önce 35,965±4,022 ve ameliyat günü ise 34,965±5,342 olduğu belirlendi. Eğitim sonrasında durumluluk kaygı puanlarının düştüğü ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,05). Kontrol grubunda ise 7 gün önce 35,918±3,985, bir gün önce 34,984±3,398 ve ameliyat günü 36,082±4,554 idi. Kontrol grubunda kaygı puanının yükseldiği ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı(p<0,05). Hipospadias ile ilgili planlı eğitim uygulanan girişim grubunun son test puanında anlamlı bir yükselme (p<0,05) olduğu; kontrol grubunda ise ön test, son test puanları arasındaki farkın 6istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05) belirlendi.

Sonuç: Çocuğu hipospadias ameliyatı olacak ebeveynlere uygulanan planlı eğitimin ebeveynlerin bilgi düzeylerini artırdığı ve durumluluk anksiyete düzeylerini düşürdüğü belirlenmiştir.

Close