22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 26

Effect on anxıety level of the preoperatıve second ınformatıon ın one-day pedıatrıc surgery patıent's mothers

M Gülbay Bilirim*, M Ulutürk*, D Güney*, E Şenel**
*Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Objective: The purpose of this study is to compare the level of anxiety in the mothers who are informed before the preoperative process firstly by the pediatric surgeon about the patient follow-up and care process and then informed for the second time by a nurse in the clinic, patient relative information room and to determine the effect of second information in pediatric surgery patient's mothers on anxiety level.

Methods: The study was carried out using the simple random sampling method in June 2018 with 50 volunteer mothers whose children would undergo a one-day surgery at our Pediatric Surgical Clinic. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI 1-2) was used as a data collection tool. The mothers who were informed previously in clinic were asked to fill the state trait anxiety level questionnaire in patient relative information room then an interview which lasted for about 30 minutes was held with each mother by an experienced nurse. Mothers who were informed about post-operative patient follow-up and care process were asked to fill the questionnaire again after interview. The data were analyzed in the SPSS program. To compare preinterview and postinterview levels of anxiety; percentage, chi-square test, and T test was performed.

Fındıngs: The mothers were found to be 17% not anxious and 33% anxious before the interview and 20% not anxious and 30% anxious after interview.

Conclusion: In line with the results; it was observed that there was no change in the anxiety levels of the mothers after the first and second information.

Günübirlik çocuk cerrahi hasta annelerinde ameliyat öncesi ikinci bilgilendirmenin anne kaygı düzeyine etkisi

M Gülbay Bilirim*, M Ulutürk*, D Güney*, E Şenel**
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı; ameliyat öncesi poliklinikten çocuk cerrahisi doktoru tarafından ameliyat sonrası hasta izlemi ve bakım süreci hakkında ön bilgilendirme yapılan ve ardından klinikte hasta yakını bilgilendirme odasında bir hemşire tarafından yapılan ikinci bilgilendirmenin, annelerin ameliyat öncesi kaygı düzeyleri üzerine etksini araştırmaktır.

Yöntem: Haziran 2018 tarihinde, hastanemiz Çocuk Cerrahi Kliniği’nde seçkisiz basit örnekleme yöntemi kullanılarak günübirlik cerrahi uygulanacak 50 gönüllü hasta annesi ile gerçekleştirildi.Veri toplama aracı olarak Durumluluk Kaygı Ölçeği (STAI 1-2) kullanıldı. Poliklinikten ön bigilendirme yapılmış olarak gelen annelere hasta yakını bilgilendirme odasında durumluluk kaygı düzeyi anket formu doldurmaları istendi,sonrasında her anne ile deneyimli bir hemşire tarafından yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme sağlandı.Postop hasta izlemi ve bakımı hakkında bilgilendirilen annelerden görüşme sonrası tekrardan anketleri doldurmaları istendi. Veriler SPSS programında analiz edildi.Görüşme öncesi ve sonrası kaygı düzeylerini karşılaştırmak için; yüzde ve Chı-square test,T test uygulandı.

Bulgular:Annelerin görüşme öncesi %17 kaygısız, %33 kaygılı,görüşme sonrası %20 kaygısız %30 kaygılı olduğu saptandı.

Sonuç: Sonuçlar doğrultusunda; ön bilgilendirme-ikinci bilgilendirme sonrasında annelerin kaygı düzeylerinde bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir.

Close