22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 13

"Increasing Quality of Care with Peripheral Central Venous Catheterization in Newborn: OBSERVATIVE, RETROSPECTIVE

A Bayram*, S Karanlı*, E Tarakçı*, H Zengin*, B Atak*, E Türkmen*, F Karaoğlan*, NP Oğuzkurt**, A Tolgay**
*Bahçelievler Medicalpark Hospital
**Bahcelievler State Hospital, Department of Pediatric Surgery

Goal:

The use of peripheric central venous catheters in newborns reduces the need for morbidity and mortality, central venous catheterization and the use of frequently changing peripheral arterial conduits. This study was carried out to evaluate our experience with improving the quality of care and avoiding the difficulties of vascular access in patients undergoing neonatal intensive care unit.

Method:

Between 2015-2017, 72 newborn peripheric venous catheters were applied. Nine were not used because they were not evaluated as central venous catheters. 25 of the patients were female and 38 were male. In the catheterization, standard treatment was performed and radiologically confirmed localization of the sites.

Results:

The use of TPN (total parenteral nutrition) has been used in all 63 catheters that have been decided to be used. The need for an additional vascular route for 36 'transplantation of bloodstream and blood products. 6 'catheterization, 2 extravasation and 5 catheterization resulted in premature removal (minimum 3-maximum 30, mean 18.8 days). The average number of days of catheter (minimum 4-maximum 65 days) was 25.3 days. Seven patients died during follow-up due to their primary disease (prematurity4, Congenital alkalmosis 3), and 56 patients were discharged from the neonatal intensive care unit. When the treatment was terminated, it was removed during discharge preparation.

Result:

The main feature is the penetration from the peripheral vein and the advancement of the catheter into the atrium. Minimal invasive, cheap, low morbidity and mortality are other features. Careful attention should be paid to the maintenance and sterility of the newborn in order to maintain long-term intravenous treatment and nutrition with the use of a central portal catheter. If the conditions are appropriate, the use of the catheters is thought to be smooth and efficient. There was a limited need for vascular access in 88% of our patients. Effectively, the use of katetlerin has been provided.

"Yenidoğanda Periferik Uygulamalı Santral Venöz Kateterizasyon İle Bakım Kalitesinin Arttırılması: GÖZLEMSEL, RETROSPEKTİF

A Bayram*, S Karanlı*, E Tarakçı*, H Zengin*, B Atak*, E Türkmen*, F Karaoğlan*, NP Oğuzkurt**, A Tolgay**
*Bahçelievler Medicalpark Hastanesi
**Bahçelievler Medicalpark Hastanesi,Çocuk Cerrahi Kliniği

•Amaç:

Yenidoğanlarda periferik uygulamalı santral venöz kateterlerin kullanımı morbiditeve mortaliteyi, santral venöz katete rtakılması gereksinimini ve sık değişen periferik damar yolu kullanımını azaltmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenmekte olan hastalarımızda damar yolu bulunma zorluklarının önlenebilmesi ve bakım kalitesinin arttırılması ile ilgili deneyimlerimizin değerlendirilmesi için bu çalışma yapılmıştır.

•Yöntem:

2015-2017 yılları arasında 72 yenidoğana periferik santral venöz kateter uygulaması yapılmıştır. Dokuz tanesi santral venöz kateter olarak değerlendirilmediği için kullanılmamıştır. Hastaların 25’i kız 38’i erkek idi. Kateterizasyonda standart uygulama yapıldı ve radyolojik olarak yerleşimleri santral yerleşim olarak onaylandı.

Bulgular:

Kullanılmasına karar verilen 63 kateterin tamamında TPN (total parenteralnutrisyon) kullanımı vardır. 36 ‘sındakan ve kan ürünleri transfüzyonu için ek damar yolu ihtiyacı olmuştur. 6 ‘sı kateter kırılması, 2’si extravazasyonve 5’i katetertıkanması sonucunda erken çıkarılma (minimum 3-maximum30 , ortalama 18,8 gün ) durumunda kalınmıştır. Kateter(minimum 4-maximum65 gün ) ortalama gün sayısı 25,3 gün olarak kaldı. Hastaların 7’si izlem sırasında primer hastalığına ( prematürite4, Konjenitalkalp hastalığı 3 ) bağlı olarak kaybedildi, 56 hasta yenidoğan yoğun bakım servisinden taburcu edildi. 50’si tedavi sonlandığında, taburcu hazırlıklarında çıkartılmıştır.

Sonuç:

Temel özelliği periferik damardan girilmesi ve kateterin sağ atrium düzeyine ilerletilmesidir. Minimal invazif,ucuz,düşük morbiditeve mortalite olması diğer özellikleridir. Yenidoğanda santral kateter kullanımı ile uzun süreli damar içi tedavi ve beslenmenin devam etmesi için bakım ve sterilite kurallarına dikkat edilmelidir. Şartların uygun olması durumunda kateterlerin kullanımları sorunsuz ve verimli olacağı düşünülmektedir. Serimizde %88 hastada damar yoluna sınırlı ihtiyaç duyulmuştur. Efektif olarak kateterkullanımı sağlanmıştır.

Close