22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 27

Review of the Nursing Thesis Studies in the Field of Pediatric Surgery in Turkey

E Dolgun, M Yavuz van Giersbergen
Ege University, Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing

Purpose: The study has been conducted with the purpose of reviewing the nursing thesis studies in the field of pediatric surgery in Turkey.

Material and Method: In the descriptive study, the theses were found on the Council of Higher Education (CoHE) database in July 2018. The dissertations regarding pediatric surgery and nursing which are registered on the archives of the CoHE were taken into the scope of the study. The dissertations were accessed online by entering in to the CoHE web page (tez.yok.gov.tr ), and writing the keywords of “pediatric surgery” and “nursing” into the advanced search section and by selecting the subject name “pediatric surgery” and the Department of “surgical diseases nursing” in the detailed search and again by selecting the subject name of “pediatric surgery” and the Department of “pediatric and pediatric diseases nursing”. The data was coded onto the data collecting form that was created by the researchers and were evaluated as numbers and percentages.

Findings: 48 theses in total were reviewed in the scope of the research. 83.3% of the theses are postgraduate theses and 16.7% of them were doctoral theses. The first postgraduate thesis was conducted in 1988 and the first doctoral thesis was conducted in 1993. It has been observed that the majority of the theses were conducted solely in the pediatric surgery clinic. It has been observed that the 52.1% of the studies were supplementary studies and the 43.8% of them were conducted only with children.

Conclusion: It has been seen that pediatric surgery thesis studies low in numbers among the thesis studies that have been conducted in the field of Nursing and the majority of these studies are in the supplementary studies.

Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Alanında Yapılan Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi

E Dolgun, M Yavuz van Giersbergen
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

Amaç: Çalışma Türkiye’de çocuk cerrahisi alanında yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan çalışmada tezlere Temmuz 2018 tarihinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) veri tabanından ulaşıldı. YÖK arşivinde kayıtlı olan çocuk cerrahisi ve hemşirelikle ilgili tezler araştırma kapsamına alındı. Tezlere, YÖK sayfasına girilerek (tez.yok.gov.tr), gelişmiş taramadan “çocuk cerrahisi” ve “hemşirelik” anahtar kelimeleri yazılarak, detaylı taramadan konu adı “çocuk cerrahisi” ve Anabilim Dalı “cerrahi hastalıkları hemşireliği seçilerek” ve yine detaylı taramadan konu adı “çocuk cerrahisi” ve Anabilim Dalı “çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği seçilerek online ulaşıldı. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formuna kodlanarak, sayı, yüzde olarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırma kapsamında toplam 48 tez incelendi. Tezlerin %83,3’ü yüksek lisans, %16,7’si doktora tezidir. İlk yüksek lisans tezi 1988’de İlk doktora tezi 1993’de yürütülmüştür. Tezlerin büyük çoğunluğunun yalnızca çocuk cerrahisi kliniğinde yürütüldüğü görülmüştür. Çalışmaların %52.1’inin tanımlayıcı tipte olduğu, %43,8’inin yalnızca çocuklar ile yürütüldüğü görüldü.

Sonuç: Hemşirelik alanında yapılan tez çalışmaları arasında çocuk cerrahisi tez çalışmalarının az olduğu ve çalışmaların büyük bölümünün tanımlayıcı çalışmalar olduğu görüldü.

Close