22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 2

DETERMINATION OF THE EFFECT OF DISPLACED CHILDREN SEED VIEWING ON THE SCREEN BEFORE ANESTHESIA INDUCTION ON THE REDUCTION OF THE OPERATING ANXIETY IN CHILDREN: EXPERIMENTAL STUDY

H Dindar, S Şahin, HS Aydın
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

ABSTRACT: To reduce the anxiety of the operation of a favorite music, clip or cartoon on the integrated system screen just before the induction of anesthesia in children between 3-7 years of age and to determine the effect on regressive behaviors.

MATERIAL METHODS: In this study, 50 experiments and 50 control groups were formed. In accordance with the objective, a questionnaire was filled in to the children of the children in the pre-operative experimental and control groups to identify children's favorite music , clips or cartoons.
Sleeping, feeding and voiding habits of the children were questioned and compared with postoperative results. Ramsey Sedation Scale (RSS) and Facial Scale were used to evaluate agitation in both the experimental and control groups that received premedication. Just before the induction of
anesthesia in the direction of this data, the children's love of the experimental group was reflected from the screen of the integrated music, clip or cartoon system and the children were allowed to sleep on screen.The agitation of the children during awakening was assessed with Ramsey Sedation,
Scale and Face Scale, and the obtained data were compared with those obtained from the preoperative data and the control group. Then, the parents in the experimental and control groups were searched on the 15th postoperative day to evaluate the regressive behaviors related to sleep, nutrition ,
and voiding in children.

RESULTS: It is thought that the use of an integrated system to support the physiological, emotional and cognitive development of the children to be operated will be important contributions.

ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDAN ÖNCE EKRANA ÇOCUĞUN SEVDİĞİ GÖRÜNTÜNÜN YANSITILMASININ ÇOCUKLARDA AMELİYAT ANKSİYETESİNİ AZALTMAYA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA

H Dindar, S Şahin, HS Aydın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: 3-7 yaş arası çocuklarda anestezi indüksiyonundan hemen önce entegre sistem ekranına sevdikleri müzik, klip ya da çizgi film yansıtılmasının ameliyat anksiyetesini azaltmaya ve regresif davranışlara olan etkisini belirlemek.

Gereç ve yöntem: Bu araştırmada 50 deney ve 50 kontrol grubu oluşturuldu. Amaca uygun olarak preoperatif deney ve kontrol grubundaki çocukların annelerine anket doldurtularak çocukların sevdikleri müzik, klip ya da çizgi film belirlendi. Çocukların uyku, beslenme ve işeme alışkanlıkları sorgulanarak postoperatif sonuçlarla karşılaştırıldı. Premedikasyon uygulanan deney ve kontrol gruplarının ikisine de Ramsey Sedasyon Skalası (RSS) ve Yüz Skalası ile ajitasyon değerlendirmesi yapıldı. Bu veriler doğrultusunda anestezi indüksiyonundan hemen önce deney grubundaki çocukların sevdikleri müzik, klip ya da çizgi film entegre sistem ekranından yansıtılarak çocukların ekrandaki görüntü eşliğinde uyumaları sağlandı. Çocukların uyanırkenki ajitasyonları Ramsey Sedasyon Skalası ve Yüz Skalası ile değerlendirilerek, elde edilen veriler preoperatif veriler ve kontrol grubundan elde edilen verilerle kıyaslandı. Daha sonra deney ve kontrol grubundaki aileler postoperatif 15. günde aranarak çocuklardaki uyku, beslenme ve işeme ile ilgili regresif davranışlar değerlendirildi.

Sonuç: Ameliyat olacak çocukların fizyolojik , duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemede entegre sistemin kullanılmasının önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir.

Close