22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 19

DETERMİNATİON OF ALTERNATİVE METHODS FOR PACİFİER ANESTHESİA AND CALMİNG BABY IN NEWBORN CIRCUMCISION

S Şahin, HS Aydın, Z Eryıldız, h ayar, EG Köksal
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Objective: To determine the efficacy and nonpharmacologic methods of breastfeeding used to calm infants who come to be local circumcision for 1-90 days.

Materials and methods: A questionnaire consisting of 11 questions was made before the circumcision in order to determine the methods used by the infants from 1-90 days to lokal circumcision to calm the baby to their mothers. During the circumcision, nonpharmacologic methods applied in the operating room were applied in order to calm the baby. The obtained data were compared with the data obtained from the preoperative mother’s opinion.

Result: It has been determined that during infant circumcision, it is effective methods to give babies pacifier, to make eye contact with baby, to be kept in their hands, to massage between the eyebrows, and to listen to baby lullabies.

YENİDOĞAN SÜNNETİNDE EMZİK ANESTEZİSİ VE BEBEĞİ SAKİNLEŞTİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ

S Şahin, HS Aydın, Z Eryıldız, h ayar, EG Köksal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: 1-90 gün arası lokal sünnet olmak üzere gelen bebekleri sünnet esnasında sakinleştirmek için kullanılan emziğin etkinliğini ve diğer nonfarmakolojik yöntemleri belirlemek.

Gereç ve yöntem: Lokal sünnet olmak üzere gelen 1-90 gün arası bebeklerin annelerine bebeği sakinleştirmek için kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla sünnetten önce 11 sorudan oluşan bir anket düzenlendi. Sünnet esnasında bebekleri sakinleştirmek amacıyla ameliyathanede uygulanan nonfarmakolojik yöntemler kullanıldı. Elde edilen veriler, preoperatif annelerle yapılan görüşmede elde edilen verilerle kıyaslandı.

Sonuç: Sünnet esnasında bebeğe emzik vermenin, bebekle göz teması kurmanın, ellerinden tutulmasının, kaşının arasına masaj yapılmasının ve bebeğe ninni dinletilmesinin bebeği sakinleştirmede etkili yöntemler olduğu belirlenmiştir.

Close