22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 23

The Effect of Pre-operative Fasting to Post-operative Agigation, Nausea and Vomitting in Children with Tonsillectomy

Ş Özdemir*, E Dolgun**
*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Operating Room
**Ege University, Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing

PURPOSE: This study was conducted to investigate the effect of preoperative fasting period on postoperative agitation, nause and vomiting in children with tonsillectomy.

METHOD: Children (n:123) who have had tonsillectomy between June and December 2017 in post-operative unit of one University Hospital Ear-Nose-Throat Operating Room who are volunteered to participate in the study, communicable and aged 4-13 years and their families have taken place in the study. The data were collected by the researchers with a questionnaire consisting of 29 questions prepared from the related literature. In the evaluation of the data in the research; Statistical Package for Social Science (SPSS) 18 package program was used. Data is evaluated with numbers, percantages, mean, minimum, maximum, standard deviation, Mann Whitney U test, Spearman Correlation test.

RESULTS: The mean age of the children in the study was 9.76±1.74 years. The mean duration of preoperative fasting was 11.03±1.17 hours, the duration of thirst was 10.17±1.00 hours. The mean behavior scores of the children were 1.28±0.27 points, the mean vomiting score of the children was 0.01±0.07 points, 56.9% of the children in the postoperative unit were not experiencing nausea. Between duration of preoperative fasting with agitation and vomiting status in postoperative unit was found to statistically no relationship. It was determined that a weak, positive relationship was shown between the length of staying in the postoperative unit and the agitation status and vomiting status. Negative correlation was determined between ages and agitation of the children. There was a statistically significant difference between the sexes and agitation of the children. According to preoperative fasting time of children, a statistically significant difference was found when children were diagnosed as having or not having symptoms of nause.

CONCLUSION: It was found that the children had longer duration of preoperative fasting than the guidelines suggested in the guidelines. It was observed that pre-operative fasting time did not affect postoperative agitation and vomiting, but it affected nausea.

Tonsillektomi Olan Çocuklarda Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Sonrası Ajitasyon, Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Ş Özdemir*, E Dolgun**
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Ameliyathane
**Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

AMAÇ: Bu çalışma tonsillektomi olan çocuklarda ameliyat öncesi açlık süresinin ameliyat sonrası ajitasyon, bulantı ve kusmaya olan etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

YÖNTEM: Araştırmaya, Haziran-Aralık 2017 tarihleri arasında bir Üniversite Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Ameliyathanesi derlenme ünitesinde bulunan, tonsillektomi ameliyatı olmuş, araştırmaya katılmaya gönüllü, iletişim kurulabilen ve 4-13 yaş aralığındaki çocuk ve aileleri (n:123) dâhil edildi. Veriler araştırmacılar tarafından ilgili literatürden yararlanılarak hazırlanan 29 sorudan oluşan form ile toplandı. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde; Statistical Package For Social Science (SPSS) 18 paket programı kullanıldı. Verilerin değerlendirmesinde sayı, yüzdelik dağılımlar, ortalama, minimum, maksimum, standart sapma, Mann-Whitney U Testi, Spearman Korelasyon analizi kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmada çocukların yaş ortalaması 9.76±1.74 yaştır. Çocukların ameliyat öncesi aç kalma sürelerinin ortalama 11.03±1.17 saat olduğu, susuz kalma sürelerinin ortalama 10.17±1.00 saat olduğu saptanmıştır. Çocukların davranış puanı ortalamasının 1.28±0.27 puan olduğu, çocukların kusma skoru ortalamasının 0.01±0.07 puan olduğu, çocukların derlenme ünitesinde %56,9’unun bulantı yaşamadığı saptanmıştır. Ameliyat öncesi aç kalma süreleri ile derlenme ünitesinde ajitasyon durumları ve derlenme ünitesinde kusma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Derlenme ünitesinde kalış süreleri ile ajitasyon durumları arasında ve kusma durumları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde zayıf ilişki olduğu, çocukların yaşları ile ajitasyon durumları arasında istatistiksel olarak negatif yönde orta düzey ilişki olduğu saptanmıştır. Çocukların cinsiyetleri ile ajitasyon durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu saptanmıştır. Çocukların aç kalma sürelerine göre bulantısı olup olmama durumları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu saptanmıştır.

SONUÇ: Çocukların aç kalma sürelerinin rehberlerde önerilen sürelerden daha uzun olduğu, ameliyat öncesi açlık süresinin ameliyat sonrası ajitasyon ve kusma durumunu etkilemediği, bulantı durumunu etkilediği görüldü.

Close