22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 20

Evaluation of Nursing Care with Subglotic Stenosis Children Levine Protection Model

S Ertürk*, A Karakul**, NA Didişen***
*Ege University, Department of Pediatric Surgery
**İzmir Katip Çelebi University, Department of Pediatric Nursing
***Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir

Introduction: Tracheal stenosis is defined as tracheal obstruction due to a congenital or acquired cause. Tracheal stenosis after intubation is caused by the application of extreme pressure to the trachea of ​​the endotracheal tube and local ischemic necrosis of the cartilaginous tissue and formation of granulation tissue. Tracheal stenoses developing in this way are usually subglottic stenosis. Levine Protection Model was first developed by Myra Estrin Levine in 1969. The model assesses the answers given to all the changes in the individual's life. The nurse must use the means of conservation of energy, structure, personal and social integrity to achieve the goal of the model. The aim of the model is to support adaptation and to maintain integrity using conservation principles.

Method: The case was investigated by researchers and a nursing care plan was developed according to the Levine Protection Model.

Results: A 6-month-old male patient was admitted to the Pediatric Emergency Service because of respiratory distress. Due to increased respiratory distress, the case was intubased and hospitalized in the Pediatric Intensive Care Unit.The general condition improved and the case was discharged. On the seventh day after discharge he was admitted to the hospital because of shortness of breath and wheezing. Bronchoscopic subglottic stenosis was detected and directed to the Pediatric Surgery Service. Subbulatory Web incision, balloon dilatation and mitomycin were applied. The head of the procedure, which was removed from the operation as a nasotracheal intubation, was immobilized with gill pad head support.Nursing initiatives have been planned, implemented and evaluated in accordance with the concept of protecting the energy (acute pain, hypothermia risk, imbalance of nutrient imbalance risk, sleep pattern deterioration), social, personal and structural integrity (risk of deterioration in respiratory pattern, ineffective tissue perfusion, risk of deterioration in gas exchange, risk of liquid volume imbalance, risk of oral mucous membrane deterioration, risk of aspiration, deterioration in skin integrity, risk of infection, deterioration in family processes,) of the model in the care given in PSICU.

Conclusion:The case was treated according to the Levine protection model. 3 days in intensive care, 5 days in total, 8 days in total, and the patient was discharged with definite healing.

Subglotik Stenoz Gelişen Çocuğun Levine Koruma Modeli İle Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi

S Ertürk*, A Karakul**, NA Didişen***
*Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
***Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir

Giriş: Trakeal stenoz, trakeanın konjenital veya edinsel bir nedenle obstrüksiyona uğraması olarak tanımlanmaktadır. Entübasyon sonrasında gelişen trakeal stenoz, endotrakeal tüpün trakeaya aşırı basınç uygulaması ile kıkırdak dokuda lokal iskemik nekroz ve granülasyon dokusu oluşması sonucunda meydana gelir. Bu şekilde gelişen trakeal stenozlar genelde subglottik seviyedeki stenozlardır.

Levine Koruma Modeli; ilk kez 1969 yılında Myra Estrin Levine tarafından geliştirişmiştir. Model bireyin yaşamındaki bütün değişiklere verilen yanıtları değerlendirir. Hemşire modelin hedefini gerçekleştirmek için enerji, yapı, kişisel ve sosyal bütünlüğünün korunması yolunu kullanmalıdır. Modelin amacı, adaptasyonu desteklemek ve koruma ilkelerini kullanarak bütünlük sağlamaktır.

Yöntem: Olgu araştırmacılar tarafından incelenmiş, Levine Koruma Modeli’ne göre hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur.

Bulgular: 6 aylık erkek olgu solunum sıkıntısı olması nedeniyle Çocuk Acil Servisi’ne başvurmuş. Solunum sıkıntısının artması nedeniyle olgu entübe edilmiş, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılmış. Genel durumu düzelen olgu servise devredilip izlenimin sonunda taburcu edilmiş. Taburculuk sonrası yedinci günde nefes darlığı ve wheezing duyulması üzerine hastaneye başvurmuş. Bronkoskopi yapılmış subglotik stenoz saptanarak Çocuk Cerrahisi Servisi’ne yönlendirilmiş. Subglotik Web insizyonu, balon dilatasyon ve mitomisin uygulanmıştır. Nazotrakeal entübe olarak ameliyattan çıkarılan olgunun başı, jelli ped baş desteği ile immobilize edilmiştir.ÇCYBÜ’nde verilen bakımda; modelin enerjinin korunması(akut ağrı, hipotermi riski, beslenmede dengesizlik riski, uyku örüntüsünde bozulma), sosyal, kişisel ve yapısal bütünlüğün korunması(solunum örüntüsünde bozulma, etkisiz doku perfüzyonu, gaz değişiminde bozulma riski, sıvı volüm dengesizliği riski, oral mukoz membranda bozulma riski, aspirasyon riski, deri bütünlüğünde bozulma, enfeksiyon riski, aile içi süreçlerde bozulma, bebek ebeveyn bağında bozulma riski) kavramları doğrultusında hemşirelik girişimler planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir.

Sonuç: Olguya Levine koruma modeline göre bakım verilmiştir. 3gün yoğun bakımda 5 gün serviste toplamda 8 günlük bakım verilen olgu kesin şifa ile taburcu edilmiştir.

Close