22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 16

An Analysis of the Opinions of the Nurses Working in the Pediatric Surgery Clinic on the Cycled Lighting Applied to the Pediatric Disease in the Intensive Care Unit: Qualitative Study

NA Didişen*, S Ertürk**, A Karakul***, Z Sözkesen*, A İslamoğlu**
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***İzmir Katip Çelebi University, Department of Pediatric Nursing

Introduction: Intensive care units are technically well-equipped treatment and care settings in parallel with the development of medical and technological advances in care and treatment of patients with serious health problems. However, research shows that sleep in patients with intensive care units is affected negatively both in terms of duration and quality. It causes the light-dark cycle, which provides the sleep-wake cycle, to be constantly lit up in intensive care units. In addition, frequent intervals of diagnosis, treatment, and maintenance of the illness and high level of sound in the environment are important factors in the division of sleep.

Aim: This study was planned as a qualitative study to examine the opinions of nurses working in Pediatric Surgery Clinics about the cycled lighting to be applied to pediatric patients in intensive care unit.

Method: The sample of the study consisted of 20 nurses working in the pediatric surgery clinic. In the collection of research data, a descriptive information form (12 questions) and a questionnaire (7 questions) were used to determine opinions about cyclic lighting. Face-to-face interviews were held with the nurses and interviews were recorded.

Conclusion: As a result; nurses who have sustained the care and treatment of patients with sleep problems have important roles and responsibilities in the early stages of diagnosing sleep disorders, reducing existing stressors, and providing the necessary environmental regulation to create a therapeutic environment. Knowing sleep physiology and the factors that cause sleep problems will make it easier for the nurse to assess sleep quality in terms of quality and duration and to plan the necessary nursing care.

Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Pediatrik Hastalara Uygulanacak Olan Döngüsel Işıklandırma Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Çalışma

NA Didişen*, S Ertürk**, A Karakul***, Z Sözkesen*, A İslamoğlu**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Giriş: Yoğun bakım üniteleri, ciddi sağlık sorunları olan hastaların bakım ve tedavilerinin sürdürüldüğü, tıp ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak teknik açıdan son derece donanımlı tedavi ve bakım ortamlarıdır. Ancak araştırmalar, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda uykunun hem süre hem de kalite açısından olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Yoğun bakım ünitelerinde aydınlatmanın sürekli olması uyku-uyanıklık siklusunu sağlayan aydınlık-karanlık siklusunun kaybolmasına neden olmaktadır. Ayrıca hastalara sık aralıklarla tanı, tedavi ve bakım işlemlerinin yapılması ve ortamdaki ses düzeyinin yüksekliği, uykunun bölünmesinde önemli etkenlerdir.

Amaç: Bu araştırma, Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde çalışan hemşirelerin yoğun bakımda pediatrik hastalara uygulanacak olan döngüsel ışıklandırma hakkında görüşlerinin incelenmesi amacıyla nitel çalışma olarak planlanmıştır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini çocuk cerrahisi kliniğinde çalışan 20 hemşire oluşturdu. Araştırma verilerinin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu (12 soru) ve döngüsel ışıklandırma hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla oluşturulan soru formu (7 soru) kullanıldı. Hemşirelerle yüz yüze görüşme yapılarak, görüşmeler kaydedildi.

Bulgular: Hemşireler döngüsel ışıklandırma uygulaması ile iyileşme süreci, çocuğun konforu, uyku düzeni, vital bulguları ve dinlenme periyodlarında etkili olabileceği ifade etmiştir. Hemşirelerin ailelerin döngüsel ışıklandırmaya yönelik tepkileri ile ilgili örnek ifadeleri ise; “Aileler mutlu olur”, Çocuğunun dinlendiğini düşünür” olarak belirtmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak; uyku sorunları olan hastaların bakım ve tedavisini sürdüren hemşirelerin uyku bozukluklarını erken dönemde tanılama, var olan stresörleri azaltma, terapötik bir ortam yaratmak üzere gerekli çevresel düzenlemeyi sağlama gibi önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Uyku fizyolojisini ve uyku sorunlarına yol açan faktörleri bilmek, hemşirenin uykuyu kalite ve süre açısından değerlendirmesini ve gerekli hemşirelik bakımını planlamasını kolaylaştıracaktır.

Close