22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 12

An Integrative Approach to Neonatal Intensive Care Unit of Pediatric Surgery:Mother of Emotions Book

N Nasuflar*, N Akçay Didişen**, A İslamoğlu***
*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege University Faculty of Nursing
***Ege University, Department of Pediatric Surgery

Objectives: The largest part of the efforts of health personnel newborn and variable serious condition of patients admitted to ICU family members living crisis any price ıt is aimed at providing and protecting the life of the patient.This period of shock and uncertainty requirements of family members can be seen a low priority needs by providing health care services.Nurse with significant knowledge and experience can help patients and their families owned.One of the communication tools that can be applied for this purpose is feeling book.

Aim: This study examines the emotions and needs of the mothers in a book that is being applied in Neonatal Intensive Care Unit and and this direction is to examine the holistic care approach in line with the requirements.

Materials and Methods: The emotion book was administered to mothers who were receiving inpatient treatment in neonatal intensive care unit.Book; the cover, the text of the information, and each child's special part of hand, foot, body which is located in the upper left quadrant of the picture.Book by neonatal nurse responsible mother to 2 times (after providing the first visit and after 1 week) is given of him being alone and in a quiet environment with private rooms is devoted to writing.Mother were informed about subject before the writing of emotion book was started and then informed voluntary consent form was applied.

Results:The feelings that mothers shared emotion book; pregnancy process and initial diagnosis process were classified emotions experienced by intense contact on the first occasion, experiences when the baby was first seen, emotional reactions experienced by the mother and team during first week and experience after 1 week.Experiences will be detailed in the presentation in the form of these themes and sub-themes.

Conclusion: Pediatric nurses who play important role in the healthcare team need to continually improve communication between patient and patient family, taking consideration the needs of the patient. Pediatric nurses recognize emotional needs of family members and responsible for a holistic approach to meet the requirements.

Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Bütüncül Yaklaşıma Bir Örnek: Annelerin Duygu Defteri

N Nasuflar*, N Akçay Didişen**, A İslamoğlu***
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
***Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş:Yenidoğan Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların ciddi ve değişken durumu nedeniyle aile üyeleri kriz yaşarken sağlık personelinin gösterdiği çabanın en büyük kısmı, ne pahasına olursa olsun hastanın yaşamasını sağlama ve korumaya yöneliktir. Bu şok ve belirsizlik döneminde, aile üyelerinin gereksinimleri sağlık bakım hizmeti verenler tarafından düşük öncelikli gereksinimler olarak görülebilmektedir. Hemşire sahip olduğu önemli bilgi ve deneyimleriyle hasta ailesine yardımcı olabilir. Bu amaçla uygulanabilecek iletişim araçlarından birisi de duygu defteridir.

Amaç: Bu çalışma Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde uygulanmakta olan duygu defterinde annelerin duygularını ve gereksinimlerini temalar halinde incelemek ve bu doğrultuda bütüncül bakım yaklaşımını gereksinimler doğrultusunda incelemektir.

Gereç Yöntem: Duygu defteri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi alan çocukları olan annelere uygulanmıştır.Defter; kapak, bilgilendirme metni ve her annenin çocuğuna özel “el, ayak, bedeninin bir bölümünü gösteren resmin sol üst kösede yer aldığı” çocuğuna özel bölümlerden oluşmaktadır. Defter yenidoğan sorumlu hemşiresi tarafından annelere 2 kez (ilk ziyaretini sağladıktan sonra ve 1 hafta sonra) olarak verilmekte, kendisi ile başbaşa kalmaları ve sakin bir ortamda yazmaları için özel oda ayrılmıştır. Duygu defterine yazıma başlanmadan annelere konu ile ilgili bilgi verilmekte ardından bilgilendirmiş gönüllü onam formu uygulanmıştır.

Bulgular: Duygu defterinde annelerin paylaşmıl olduğu duygular; hamilelik süreci ve ilk tanı aldığı süreç, yoğun bakıma ilk girdiğinde yaşadığı duygular, bebeğini ilk gördüğünde yaşadığı deneyimler, Ortamdaki ekip ve cihazların annede yaşattığı duygusal tepki ve 1 hafta sonraki süreçteki deneyimler şeklinde sınıflandırılmıştır.Deneyimler bu temalar ve alt temaları seklinde sunumda ayrıntılı paylaşılacaktır.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde hastası olan aile üyelerinin krizle başa çıkmasında en önemli etken gereksinimlerin karşılanmasıdır.Sağlık ekibinde önemli bir rolü olan pediatri hemşirelerinin de hasta/hasta ailesi arasındaki iletişimin gereksinimler dikkate alınarak sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Pediatri hemşireleri aile üyelerinin bütüncül yaklaşımda duygusal gereksinimlerini tanımak ve gereksinimlerini karşılamaktan sorumludur.

Close