22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 6

Investigation of Relationship Between Professional Values and Job Satisfaction of Nurses in Pediatric Surgery

N Akçay Didişen*, M Polat**, B Eroğlu**, A İslamoğlu**
*Ege University Faculty of Nursing
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Objectives: Nursing is an applied health discipline that deals with the health of the individual, the family and the society that has been able to renew itself from the past through daily social, cultural and technological changes. Professional values are a source of practice. They need team supports. Some of these grounds is a professional values and job satisfaction.

Aim:This study was designed as a descriptive study to determine the professional values and job satisfaction of the nurses.

Materials and Methods: pediatric surgery at the University Hospital is a provincial working in the clinical study, work and fulfilling the criteria has been accepted to study nursing. The data of the study are collected using the presentation form (13 questions) and professional values and the minnesota job satisfaction scale. Scale permits were taken from the scale writers and written permits were taken from the institution and nurses to which the study was to be applied. In the evaluation of the data obtained in the study; the percentage distribution, the averages, t-test and chi-square test will be used in independent groups. The filling time of the questionnaire form is approximately 10-15 min.

Findings: The data of the study are being administered by nurses working in surgical clinics and the results of the study will be shared in detail at the congress presentation.

Conclusion: It is very important to evaluate and support the development of pediatric nurses working in surgical clinics with their professional satisfaction and their job satisfaction. Professional values and job satisfaction that nurses have are guiding their interaction with healthy / sick individuals, colleagues, other team members and society, and they form the basis for nursing practice

Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

N Akçay Didişen*, M Polat**, B Eroğlu**, A İslamoğlu**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Hemşirelik, geçmişten günümüze sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.Profesyonel değerler ise uygulamaların kaynağıdırHemşireler hizmet sundukları toplumda, davranış ve tutumlarını savunurken, gerekçelerini açıklarken ve etik ikilemlerle karşılaştıklarında karar verirken bir takım dayanaklara gereksinim duyarlar. Bu dayanaklardan bazıları profesyonel değerler ve iş tatminidir.

Amaç:Bu araştırma hemşirelerin profesyonel değerleri ve iş tatminlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

Gereç Yöntem: Çalışmaya bir ilin Üniversite Hastanesinde çocuk cerrahisi kliniklerinde çalışan, çalışma kriterlerine uyan ve çalışmayı kabul eden hemşireler alınmıştır. Araştırmanın verileri tanıtım formu (13 soru) ve profesyonel değerler ve minnesota iş tatmini ölçeği kullanılarak toplanmaktadır.Ölçek yazarlarından ölçek izinleri alınmış olup, çalışmanın uygulanacağı kurumdan ve hemşirelerden de yazılı izinler alınmıştır.Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, ortalamalar, bağımsız gruplarda t-test ve ki-kare testi kullanılacaktır.Anket formunun doldrulma süresi yaklaşık olarak 10-15 dk’dır.

Bulgular:Araştırmanın verileri cerrahi kliniklerinde çalışan hemşireler tarafından uygulanmakta olup çalışmanın sonuçları kongrede sunumda ayrıntılı olarak paylaşılacaktır.

Sonuç: Cerrahi kliniklerde çalışan pediatri hemşirelerinin profesyonel davranış alanlarındaki gelişimlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi, iş tatminleri ile birlikte derecelendirilmesi çok önemlidir.Hemşirelerin sahip olduğu profesyonel değerler ve iş tatmini sağlıklı/ hasta bireylerle, meslektaşlarıyla, diğer ekip üyeleriyle ve toplumla etkileşimine rehberlik etmekte, değer yüklü uygulamalar konusunda karar vermelerine yol göstermekte ve hemşirelik uygulamaları için temel oluşturmaktadır

Close