22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 7

Determination of Nursing Diagnoses Frequently Used By Pediatric Surgical Nurses

F Yardımcı*, D Emre Akyürek**, Ş Güven**, M Polat**, B Eroğlu**, A İslamoğlu**
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Nursing is a medical dicipline that comprises thecnical knowlage and practical skills. Thus, nursing practice needs to be based on science.

Nursing diagnosis is a “clinical decision about the reactions of an individual, a familiy or a society againts current or possible health/life problems”. Correct diagnosis helps deciding the right nursing interventions and foreseeing the outcome. Using standardized terminology when defining nursing diagnoses improves communication among nurses and other team members, ensures the continuity of care, facilitates care and documantation of the outcome, and makes nursing practice visible.

This study, aims to find the most made nursing diagnoses in Paediatric Surgery service of a university hospital. For this, files of the patients who were treated in the hospital were analized and nursing diagnoses were identified for each patient.

This process was repeated until every possible diagnosis is made. Nursing diagnoses were identified using the 2018 Nursing Diagnosis List Grouped under Functional Health Patterns. Functional Health Patterns (FHP) Model was developed by Gordon in 1982. This model analizes care needs of the individual in 11 related functional domains. These domains facilitates analizing the date with systematic and standardized data gathering approach. The data is gathered between March 2018-July 2018 by two nurses in the research team analizing patient files.

289 childrens files were used. 54% of the children were boys, 48% were treated in the service, 7% in both clinic and intensive care unit. 48% were intubated, 64% were in enteral or parenteral nutrition, 89% had vascular access, 26.9% had SVK, 26.6% had Foley catheters, 10.3% had stomas. 88.9 the children stated that they had pain and 25.9% had fever.

Every patient were diagnosed to have infection risk. The following most common diagnoses are pain, loss of tissue integrity, and disruption of oral mucous membane. Different diagnoses could be made depending on the clinical conditions of each patient.

Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Sıklıkla Kullandıkları Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi

F Yardımcı*, D Emre Akyürek**, Ş Güven**, M Polat**, B Eroğlu**, A İslamoğlu**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş; Hemşirelik, kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Bu nedenle uygulamaların bilimsel bir temele dayanması gerekmektedir.Hemşirelik tanısı; "bir birey, aile ya da toplumun mevcut ya da olası sağlık problemlerine/yaşam süreçlerine tepkileri hakkında klinik bir karardır". Doğru bir tanılama hastaya en uygun olan hemşirelik girişimlerinin ve ulaşılacak sonuçların belirlenmesini sağlar. Hemşirelik tanılarının belirlenmesinde standart terminoloji kullanımı hemşireler arasında ve diğer ekip üyeleri arasında iletişimi iyileştirir, bakımın devamlılığını sağlar, bakımın ve sonuçlarının belgelenmesini kolaylaştırır ve hemşirelik uygulamalarının görünürlüğünü sağlar.

Amaç; Çalışma, Bir üniversite hastanesinin Çocuk Cerrahisi Kliniğinde hemşirelerin sıklıkla kullandığı hemşirelik tanılarını belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem; Bu amaçla klinikte daha önce yatmış olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiş, hemşireler tarafından bakım verdikleri hastalar için aldıkları hemşirelik tanıları belirlenmiştir. Bu işlem alınan tanılar tekrarlamaya başladığında ve artık yeni bir tanının alınmadığı görüldüğünde sonlandırılmıştır. Hemşirelik tanıları Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Altında Gruplandırılmış 2018 Hemşirelik Tanı Listesi kullanılarak değerlendirilmiştir. Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) Modeli Gordon tarafından 1982’de geliştirilmiştir. Bu model, bireyin bakım gereksinimlerini birbiri ile ilişkili 11 fonksiyonel alanda incelemektedir. Bu alanlar, sistematik ve standardize edilmiş bilgi toplama yaklaşımı ve hemşirelik bakış açısı ile bilginin analiz edilmesini olanaklı kılmaktadır.Çalışmanın verileri Mart 2018-Temmuz 2018 tarihleri arasında araştırma ekibi içinde yer alan iki klinik hemşiresi tarafından dosyaların incelenmesi ile toplanmıştır.

Bulgular; Çalışmaya 289 çocuğun dosyası alınmıştır. Çocukların %54'ü erkek %48’i serviste %7’si yoğun bakım ve serviste yatmıştır. %48’i entübe, %64’ü enteral veya parenteral beslenirken, %89’unun damaryolu, %26,9’unun SVK’sı, %26,6 sının Foley kateteri, %10,3’ünün stomasının olduğu saptanmıştır. %88,9’unun ağrısı, %25,9’unun ateşinin olduğu belirlenmiştir.

Sonuç; Hasta dosyaları incelendiğinde her hasta için enfeksiyon riski tanısı mutlaka alınmıştır. Daha sonra ağrı, doku bütünlüğünde bozulma, oral müköz membranda bozulma tanısı alınmıştır. Hasta dosyaları incelendiğinde her çocuk için klinik durumuna uygun birçok tanının alınabileceği belirlenmiştir. Hemşirelerin hasta ve hastalığa özgü tanıları daha aktif kullanabilmelerine yönelik eğitim ve düzenlemeler planlanmıştır.

Close