22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 5

Attitudes and Behaviors of Parents to Give Pre-operative Information to Their Children

Ş Binay*, M Geçer**, B Eroğlu**, H Bal Yılmaz*
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Aim: The aim of this research is to determine the attitudes and behaviors of parents who will be operating the child in the pediatric surgery clinic.

Method: The study was descriptive and cross-sectional type and the sample of the research was formed by 90 parents who will undergo surgery in Medical Faculty Hospital Pediatric Surgery Clinic. The data were collected between February and July 2018 with the data collection form created by the researchers. The form includes sociodemographic information and questions about the parents' opinions about giving information about the operation.

Results: 58% of the children participating in the study are day surgery patients and the mean age is 8.62 ± 3.44. It was determined that 49% of children who came to the hospital to undergo surgery for the first time. 72% of the children are accompanied by a mother. 83% of the children were told that they would be operated by their parents, 46% were told on the day they were going to be operated on polyclinic examination.

Conclusion: In conclusion, in this study, the attitudes and behaviors of parents about when and how information was given to children before surgery were determined. In this context, nursing interventions aimed at informing the children and parents during the preoperative period can be suggested.

Ebeveynlerin Çocuklarına Ameliyat Öncesi Bilgi Verme Hakkındaki Tutum ve Davranışları

Ş Binay*, M Geçer**, B Eroğlu**, H Bal Yılmaz*
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuk cerrahisi kliniğinde çocuğu ameliyat olacak ebeveynlerin ameliyat hakkında bilgi verme hakkındaki tutum ve davranışlarının belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırmada tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup araştırmanın örneklemini Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde çocuğu ameliyat olacak olan 90 ebeveyn oluşturmuştur. Verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile Şubat-Temmuz 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Formda sosyodemografik bilgiler ve ebeveynlerin ameliyat hakkında bilgi verme konusunda görüşlerine yönelik sorular yer almaktadır.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların % 58’i günübirlik cerrahi hastası ve yaş ortalamaları 8.62±3.44’dür. Hastaneye ameliyat olmak için gelen çocukların %49’unun ilk kez ameliyat olacağı saptanmıştır. Çocukların %72’sinin yanında refakatçi olarak annesi bulunmaktadır. Çocukların %83’üne ebeveynleri tarafından ameliyat olacakları söylenmiş, % 46’sına Ameliyat olacakları zamanı polikliniğe muayene olmaya geldikleri gün söylenmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak bu araştırmada ameliyat öncesi çocuklara ne zaman ve nasıl bilgi verildiğine yönelik ailelerin tutum ve davranışları belirlenmiştir. Bu kapsamda ameliyat öncesi dönemde çocuklara ve aileleri bilgilendirmeye yönelik hemşirelik girişimleri önerilebilir.

Close