22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 4

Attitudes of Nurses and Physicians in Pediatric Surgery Clinic Towards Teamwork

F Yardımcı*, M Polat**, A İslamoğlu**, B Eroğlu**
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Nowadays, teamwork is one of the most important factors affecting providing effective healthcare. Medical team, is defined as a group which came together in order to provide the most extentive and the highest quality care, and shares the knowlage and experiences of different professionalists, and makes decisions and execute. This descriptive study aims to find the attitudes of the nurses and physicians in a pediatric surgery clinic towards teamwork. The sample of this study consists of nurses and physicians of Hospital Pediatric Surgery Clinic. The data has been gathered between May-July 2018, using Teamsteps- Teamwork Attitudes Questionnaire (T- TAQ) and a demographic questionnaire. Teamsteps- Teamwork Attitudes Questionnaire has the domains team structure, leadership, situation monitoring, communication and mutual support. Of all personal, 93.3% were male, 71.1% were licence graduates and 80% were nurses. 77.89 stated that patients are under the responsibility of all medical personal. 57.8% of the nurses and physicians stated that they must report medical errors, 37.8% stated that they must inform the patient’s relatives.

71.1% stated that they made an error report, 53.3% said they were a bit confident in their knowledge about prevention of medical errors, and 64.4% of nurses and physicians think that patients can not protect themselves from medical errors.

The average score of the team structure, which is the sub-dimension of the Teamsteps- Teamwork Attitudes Questionnaire (T- TAQ), is 4.15 ± 0.45. The mean score of the leadership sub-dimension was 4.28 ÷ 0.54, and the mean score of the situation monitoring sub-dimension was 4.05 ± 0.58. The average scores of all three sub-dimensions are quite high. It was determined that nurses and physicians whose average level of attitude towards the mutual support subscale, which was 3.23 ± 0.23 were mostly unstable about mutual support.It is important that health workers have the ability to work within the team spirit. Health workers should develop cooperative, collaborative and teamwork skills. This goal will ensure safe health care and improved service quality.

Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Ekip Çalışmasına İlişkin Tutumları

F Yardımcı*, M Polat**, A İslamoğlu**, B Eroğlu**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş; Günümüzde sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunumunu belirleyen en önemli faktörlerden birisi ekip çalışmasıdır. Sağlık ekibi; bireye en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımı vermek amacıyla bir araya gelmiş farklı sağlık meslek üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin sürekli paylaşıldığı, ortak kararların alındığı ve uygulandığı bir grup olarak ele alınmaktadır.

Gereç Yöntem; Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın amacı Çocuk Cerrahisi Kliniğinde çalışan hekim ve hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın evren ve örneklemini Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği hemşireleri ve hekimleri (N= 45) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri arasında “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği” ve demografik soru formları kullanılarak toplanmıştır. “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği” ekip yapısı, liderlik, durum izlemi, iletişim ve karşılıklı destek alt boyutlarımdan oluşmaktadır.

Bulgular; Araştırmaya alınan çalışanların, %93,3’ü erkek, %71,1’i lisans mezunu, %80’i hemşiredir. Çalışanların %77,8’i tıbbi hataların tüm sağlık çalışanlarının sorumluluğu olduğunu belirtmiştir. Hemşire ve hekimlerin %57,8’i tıbbi hata durumunda hata bildirimi yapılması gerektiğini %37,8’i ise hasta ailesine açıklama yapılması gerektiğini belirtmiştir. %71,1’i hata bildirimi yaptığını, %53,3’ü tıbbi hatayı önleme konusunda bilgisine biraz güvendiğini ifade ederken, hemşire ve hekimlerin %64,4’ü hastaların tıbbi hatalardan kendilerini koruyamayacaklarını düşünmektedir.

Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği’nin alt boyutu olan ekip yapısı bölümünün puan ortalaması 4,15±0,45 tir. Liderlik alt boyutunun puan ortalaması 4,28÷0,54, durum izlemi alt boyutunun puan ortalaması 4,05±0,58 bulunmuştur. Her üç alt boyut puan ortalamaları oldukça yüksektir. Puan ortalaması 3,23±0,23 olan karşılıklı destek alt boyutuna ilişkin tutumun ortalama düzeyde olduğu hemşire ve hekimlerin karşılıklı destek konusunda çoğunlukla kararsız kaldıkları saptanmıştır.

Sonuç; Sağlık çalışanlarının ekip ruhu içerisinde çalışma yeteneğine sahip olmaları önemlidir. Sağlık çalışanlarının birlikte çalışma, işbirliği ve ekip çalışması becerileri geliştirilmelidir. Bu hedef güvenli sağlık bakımı ve hizmet kalitesinin de gelişmesini sağlayacaktır.

Close