22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 14

A quality improvement study: how did we improve the success of peripheral intravenous catheterization in children?

F Yardımcı*, G Özalp Gerçeker**, M Gümüş*, M Polat***, B Eroğlu***, A İslamoğlu***
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Dokuz Eylül University Faculty of Nursing Department of Pediatric Nursing
***Ege University, Department of Pediatric Surgery

Peripheral intravenous catheterization (PIC) . PIC is a difficult skill to acquire in terms of health professionals, and if not done properly, it can cause complications such as infiltration and extravasation. In pediatric clinics, success rate in the first attempt was reported as 44-53%. 9% of the patients included in the study were found to require intravenous intervention on four or more occasions. Increased number of PIC interventions lead to delayed treatment, increased pain and anxiety for the child, changes in parental care and treatment views, and increased need for human strength. Edwards Deming, a statistical professor and physicist, is regarded as the founder of quality improvement. In the 1990s, the theory began to include health promotion work.The PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act) is a basic tool for carrying out the improvement and sustaining the benefits provided by continuous improvement and consists of a series of actions.

In this study, studies to improve the success of the first Peripheral Intravenous Catheter intervention in pediatric surgery clinic, reduce the anxiety of the child and the family, and improve the practice were handled by PDCA cycle.

Plan: At this stage, a development team was established, what we aimed to achieve by brainstorming was determined, and the literature on the first PIC success was reviewed. In a study with children who had difficulty finding a vein route, they evaluated the likelihood of vein tract difficulty with the Difficult Intravenous Access Score.

It is a scoring scale validated by Riker et al. (2011) and can be used for urgent and urgent pediatric patients whose parameters are reviewed again. It was planned to use the Turkish version of the Difficult Intravenous Access Score (DIVA) by making the validity and reliability of the Turkish version.

Do: The results of the validity-reliability study of the DIVA score at this stage are published as articles.

Check: Feedback from the nurses was obtained by the development team on the applicability and sustainability of the DIVA score.

Act: The results show that there is a major improvement in process measurement. Hospital Nursing Services Quality Unit Nursing has been applied to standardize the use of DIVA Scores and to ensure the use of nurses.

Bir Kalite Geliştirme Çalışması: Çocuklarda Periferal İntravenöz Kateter Uygulama Başarısını Nasıl İyileştirdik?

F Yardımcı*, G Özalp Gerçeker**, M Gümüş*, M Polat***, B Eroğlu***, A İslamoğlu***
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, İzmir
***Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Periferal intravenöz kateter uygulaması, hemşirelerin en sık karşılaştığı invaziv girişimlerdendir, girişimin başarıya ulaşmasında ve devamlılığının sağlanmasıda hemşirenin sorumluluğudur. PİK sağlık profesyonelleri açısından kazanılması zor bir beceri olup, uygun şekilde yapılmadığında infiltrasyon, ekstravazasyon gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Pediatri kliniklerinde ilk girişimde başarı oranı %44-53 oranında bildirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan hastaların %9’unda dört ve üzeri intravenöz girişim gerektiği bulunmuştur. PİK girişim sayısının artması, tedavinin gecikmesi, çocuk için ağrı ve anksiyetenin artması, ebeveynin verilen bakım ve tedavi hakkında görüşlerinin değişmesi ve insan gücü gereksiniminin artması gibi durumlara yol açmaktadır (Gerçeker ve ark. 2017).

Bir istatistik profesörü ve fizikçi olan Edwards Deming, kalite iyileştirmenin kurucusu olarak kabul edilir. 1990’lı yıllarda teorisi sağlığı geliştirme çalışmalarını da içermeye başlamıştır (Başbakkal ve Didişen, 2018).

PUKÖ döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) iyileştirmeyi gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirme ile sağlanan faydaların sürekliliği için temel bir araçtır ve bir dizi eylemden oluşur (Kurt, 2010).

Bu çalışmada çocuk cerrahisi kliniğinde ilk Periferal İntravenöz Kateter girişim başarısını arttırmak, çocuk ve ailenin anksiyetesini azaltmak, uygulamayı geliştirmek için yapılan çalışmalar PUKÖ Döngüsü ile ele alınmıştır.

Planlama: Bu aşamada geliştirme ekibi oluşturulmuş, beyin fırtınası yöntemiyle neyi başarmayı hedeflediğimiz belirlenmiş, ilk PİK başarısı ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Damar yolu bulunma olasılığı zor olan çocuklarla yapılan bir çalışmada, damar yolunun zor bulunma olasılığı Zorlu İntravenöz Girişim (ZİVG) Skoru ile değerlendirmiştir. Riker ve arkadaşları (2011) tarafından geçerliği yapılmış ve parametreleri tekrar gözden geçirilmiş, acil ve acil olmayan pediatrik hastalarda kullanılabilir bir skorlamadır. Zorlu İntravenöz Girişim Skorunun Türkçe geçerlik güvenirliğinin yapılarak klinikte kullanılması planlanmıştır.

Uygulama: Bu aşamada ZİVG skorunun geçerlik –güvenirlik çalışması yapılmış sonuçlar makale olarak yayınlanmıştır.

Kontrol et: ZİVG skorunun uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği konusunda geliştirme ekibi tarafından hemşirelerden geribildirim alınmıştır.

Önlem al: Sonuçlar süreç ölçümünde büyük ölçüde iyileşme olduğunu göstermiştir.

ZİVG Skoru kullanımını standartlaştırmak ve hemşirelerin kullanımının sağlamak amacıyla Hastane Hemşirelik Hizmetleri Kalite Birimi Hemşireliği’ne başvurulmuştur

Close