22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 10

Investigation Of Attitudes Of Pediatric Surgical Nurses Towards Evidence-Based Nursing

NG Özer, M Polat, N Yüksel, A İslamoğlu
Ege University, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Today, the most appropriate approach is to use evidence-based practices for the proper use of resources and the provision of more qualified care. The prominence of evidence-based practices is increasing because of medical error rates, increased patient information demands and reduced confidence in health professionals in patient care.

Aim: In order to investigation of attitudes of pediatric surgical nurses towards evidence-based nursing, descriptive and cross-sectional types were used.

Method: The study was conducted among nurses working in pediatric surgery clinics. Prior to the study, the ethics committee was approved and the participants were approached. The Attitude Scale for Nursing Based on Evidence was used by Ayhan, Kocaman and Bektaş as the data collection tool in the Turkish validity and reliability. The data were collected via the website of the pediatric surgeon nursing association. SPSS 20.0 package program was used in the analysis of the data.

Findings: The average age of the nurses is 35.32 ± 7.85, the average of the profession year is 12.51 ± 7.82 and 81.6% is undergraduate. 95.9% of the nurses use updated information in the place where they work, 69.4% of them are making evidence-based applications and 61.2% are receiving blood-based education. It was revealed that 65.3% of nurses did not read scientific publications and 57.1% did not research. The average score of attitude towards evidence-based nursing is 44.22 ± 5.14.

Results: Nurses working in pediatric surgery clinics have medium level attitudes towards evidence-based nursing and it is recommended that nurses be given training in terms of using evidence-based practices.

Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

NG Özer, M Polat, N Yüksel, A İslamoğlu
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Günümüzde kaynakların uygun kullanılması ve daha çok kişiye nitelikli bakım sunulması için en uygun yaklaşım, kanıta dayalı uygulamalardır. Hasta bakımında tıbbi hata oranlarının, hastaların bilgi taleplerinin artması ve sağlık profesyonellerine olan güvenin azalması nedeniyle kanıta dayalı uygulamaların önemi artmaktadır.

Amaç: Çocuk cerrahisi kliniklerinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıldı.

Yöntem: Çalışma çocuk cerrahisi kliniklerinde çalışan hemşirelere yapıldı. Çalışma yapılmadan önce etik kurul izni ve katılımcılardan onam alındı. Veri toplama aracı olarak Ayhan, Kocaman ve Bektaş tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliliği yapılan Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği kullanıldı. Veriler çocuk cerrahisi hemşireliği derneği web sitesi üzerinden toplandı. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 35.32±7.85, meslek yılı ortalaması 12.51±7.82 olup %81.6’sı lisans mezunudur. Hemşirelerin %95.9’u çalıştıkları yerde güncel bilgi kullanmakta, %69.4’ü kanıta dayalı uygulamalar yapmakta, %61.2’si kanıta dayalı eğitim almaktadır. Hemşirelerin %81.6’sının dernek üyeliği, %71.4’ünün kongreye katılımı, %67.3’ünün sertifika kursuna katılımı bulunmaktadır. Hemşirelerin %65.3’ünün bilimsel yayın okumadığı ve %57.1’inin araştırma yapmadığı ortaya çıkmıştır. Kanıta dayalı hemşireliği yönelik tutum ölçeği puan ortalaması 44.22±5.14’dür.

Sonuç: Çocuk cerrahisi kliniklerinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumu orta düzeyde olup hemşirelere kanıta dayalı uygulamaların kullanılması açısından eğitimlerin verilmesi önerilir.

Close