22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 3

Children’s Views of Nursing and medical roles in Hospitalized

Ş Binay*, F Yardımcı*, M Geçer**
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Introduction: nurses working with children and other health professionals should be aware of the physical, emotional, mental and social needs of their children and family and should include them in care. For this reason, it is important to determine the level of nursing and medical roles in pediatric clinics.

Aim: The aim of this study was to determine the opinions of children in the pediatric surgery clinic about the roles and functions of nurses working and medical roles in the clinic.

Method: The study was descriptive and cross-sectional type, and the sample of the study consisted of 103 children between the ages of 7-18 who were treated at Medical Faculty Hospital Children's Surgery Clinic. The research data were collected between February and July 2018 with the data collection form prepared by the researchers. The form includes questions about sociodemographic information and opinions about the roles and functions of nurses working in clinics.

Results: 56% of the children who participated in the study were male, 35% were day surgery patients and the mean age was 11.50 ± 3.10. 34% of the children in the hospital were hospitalized for the first time. 94% of children stay in hospital for 1-7 days. Children were asked specific questions to assess the roles and functions of the nurses working in the clinic in the eyes of the children. They are asked to choose who made the task descriptions given in these questions. The roles and functions of nurses have been identified in 18 roles, such as taking life findings, taking care of children, playing games ... and so on, which also concern children.

Conclusion: Nurses' practices were evaluated by children. Children identified this assessment with observations during the time they were hospitalized. This study provided us with a sense of how children assessed care given to them by nurses.

Hastaneye Yatan Çocukların Hemşirelik ve Tıbbi Rollere Bakışı

Ş Binay*, F Yardımcı*, M Geçer**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Çocuk ile çalışan hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının, çocuk ve ailesinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gereksinimlerinin farkında olması ve bakımda bunlara yer vermesi gerekmektedir. Bu nedenle çocuk kliniklerinde hemşirelik ve tıbbi rollerin ne düzeyde uyguladığının belirlenmesi önem taşımaktadır.

Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuk cerrahisi kliniğinde yatan çocukların klinikte uygulanan hemşirelik ve tıbbi roller hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup araştırmanın örneklemini Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde tedavi gören 7-18 yaş arası 103 çocuk oluşturmuştur. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile Şubat-Temmuz 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Formda sosyodemografik bilgiler ve çocukların klinikte çalışan hemşirelerin rol ve işlevleri hakkındaki görüşlerini içeren sorular yer almaktadır.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların % 56’sı erkek, % 35’i günübirlik cerrahi hastası ve yaş ortalamaları 11.50±3.10’dur. Hastaneye yatan çocukların %34’ü ilk kez hastaneye yatmıştır. Çocukların % 94’ünün hastanede kalma süresi 1-7 gündür. Klinikte çalışan hemşirelerin rol ve işlevlerinin çocukların gözünden değerlendirilmesi için çocuklara belirli sorular sorulmuştur. Bu sorularda verilen görev tanımlarını kimin yaptığını seçmesi istenmiştir. Hemşirelerin rol ve işlevlerinden çocukları da ilgilendiren, yaşam bulgularının alınması, bakım verme, oyun oynama…ve bunun gibi 18 adet rol belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin yaptığı uygulamalar çocuklar tarafından değerlendirilmiştir. Çocuklar bu değerlendirmeyi hastanede yattıkları süre içindeki gözlemleri ile belirlemiştir. Yürütülen bu çalışma, çocukların hemşireler tarafından kendilerine verilen bakımı nasıl değerlendirdiklerini anlamamızı sağlamıştır.

Close