22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 1

Metaforic Analysis of Perception About Nursing in The Hospital Children

Ş Binay*, F Yardımcı*, D Ertürk**, M Geçer**
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Aim: The aim of this research is to determine the perceptions of children in the pediatric surgeon's clinic through the use of metaphors.

Method: One of the qualitative research designs was used in the study. The sample of the study consisted of 50 children who were hospitalized in Medical Faculty Hospital Pediatric Surgery Clinic. The data of the study were collected from February to June 2018 through an open-ended questionnaire. Participants in the questionnaire were like "Nurses ... / nursing ..." because they are asked to complete ... " Data were analyzed using content analysis technique. The relationship between metaphoric subject and source has been tried to be determined by the word "like". With "Because" it was tried to uncover the meaning and cause of this metaphor.

Results: 60% of the children who participated in the study were male, 58% were day surgery patients and the mean age was 14.50 ± 1.65. Of the children who read 54% in high school, 42% were hospitalized for the first time. As a result of the research, participants produced 21 valid metaphors related to the concept of nursing.

Conclusion: These metaphors were then evaluated in terms of their common characteristics and grouped under 11 different categories

Hastaneye Yatan Çocukların Hemşirelik Mesleğine İlişkin Algılarının Metaforik Analizi

Ş Binay*, F Yardımcı*, D Ertürk**, M Geçer**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuk cerrahisi kliniğinde yatan çocukların hemşirelik mesleğine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir.

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde tedavi amaçlı yatan 50 çocuk hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verileri açık uçlu anket yoluyla Şubat-Haziran 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Ankette katılımcılardan “Hemşireler…’ya benzer/hemşirelik.......gibidir, çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Metaforun konusu ve kaynağı arasındaki ilişki “gibi” kelimesi ile belirlenmeye çalışılmıştır. “Çünkü” ile bu metafora yüklenen anlam ve nedeni ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların % 60’ı erkek, % 58’i günübirlik cerrahi hastası ve yaş ortalamaları 14.50±1.65’dir. % 54’ü lisede okuyan çocukların % 42’si ilk kez hastaneye yattığı saptanmıştır. Araştırma sonucuna göre katılımcılar hemşirelik kavramına ilişkin 21 adet geçerli metafor üretmişlerdir.

Sonuç: Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri açısından değerlendirilerek 11 farklı kategori altında toplanmıştır.

Close