22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 11

Knowledge Values of Nurses in Pediatric Surgery Clinics For Use of Valve System

Ş Binay*, F Yardımcı*, B Eroğlu**, M Polat**, B Özgüven Öztornacı***, A İslamoğlu**
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University, Department of Pediatric Surgery
***İzmir Katip Çelebi University, Department of Pediatric Nursing

Introduction: Intravenous catheter (DIC) is widely used in medical practice today. It is important to choose an approach that reduces the risk of contamination in access to the catheter. Disinfection should be done at every access to the catheter.Aim: To determine the levels of valve system usage and safe practice of nurses working in pediatric surgery clinics in intravenous catheter applications.Method: The descriptive data of this study were collected between March and July 2018 at Medical Faculty Hospital Pediatric Surgery Clinics. In this study, all nurses working were included in the study. The nurses' use of the valve system was monitored by a researcher. Each nurse was monitored during 3 different treatments.Results: The average age of the nurses who participated in the study and all women were 33.08 ± 6.47. The average weekly working hours of the nurses who have a bachelor's degree in 91.7%, a graduate degree in 8.3%, and an average of 9.54 ± 5.59 years are 43.01 ± 3.9. Twenty-five nurses in the clinic were followed by three drug monitoring methods. The valve end of 68% of the nurses, the rubber portion of the serum set was not wiped with the antiseptic solution of the secondary end of the pump; it was determined that 95.83% of the observations were applied with Chlorexidin (2% Rivasol) solution and 4,17% of Alcohol (70%) solution were used for wiping with antiseptic solution. Nurses stated that as a reason for not wiping, keeping the watch alone in the clinic, work intensity, time insufficiency and emergency situation. All 25 nurses stated that the rubber part of the valine and serum set should be wiped with the antiseptic solution, but the second end of the pump did'nt need to be wiped off. .Conclusion: Study evaluated the use of valve system of nurses. A number of deficiencies have been identified during use of the system. It is recommended that the awareness of nurses be raised in this regard and the continuity of this situation should be ensured. For this purpose, a training program is planned for the use of the valve system.

Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Valf Sistemi Kullanımına Yönelik Bilgi Durumları

Ş Binay*, F Yardımcı*, B Eroğlu**, M Polat**, B Özgüven Öztornacı***, A İslamoğlu**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Giriş: Damar içi kateter (DİK) günümüzde tıp uygulamalarında yaygın kullanılmaktadır. Katetere erişimde kontaminasyon riskini azaltan bir yaklaşımın tercih edilmesi önemlidir. Katetere her erişimde dezenfeksiyon yapılmalıdır.

Amaç: Çocuk cerrahisi kliniklerinde çalışan hemşirelerin damar içi kateter uygulamalarında valf sisteminin kullanımına ilişkin düzeylerinin ve güvenli uygulama becerilerinin belirlenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın verileri Mart-Temmuz 2018 tarihleri arasında Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahi kliniğinde toplanmıştır. Klinikte tüm hemşireler çalışmaya dahil edilmiştir. Hemşireler bir araştırmacı tarafından valf sistemini kullanımları izlenmiştir. Her hemşire 3 farklı uygulama sırasında izlenmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya katılan ve hepsi kadın olan hemşirelerin yaş ortalaması 33.08±6.47 dır. % 91,7’si lisans mezunu, % 8,3’ü yüksek lisans mezunu olan ve ortalama 9.54±5.59 yıldır çalışan hemşirelerin haftalık ortalama çalışma saatleri 43.01±3.9’dur. Klinikteki 25 hemşirenin üçer ilaç uygulaması gözlem yöntemi ile izlenmiştir. Hemşirelerin %68'inin valfin ucunu, serum setinin kauçuk kısmını yada pompanın sekonder ucunu antiseptik bir solüsyonla silmediği; antiseptik solüsyonla silme işlemi uygulanan gözlemlerin %95,83'ünün %2 Kloreksidin solüsyonu ile %4,17'sinin Alkol (%70) solüsyonu ile yapıldığı tespit edilmiştir. Hemşireler silmeme nedeni olarak klinikte tek başına nöbet tutma, iş yoğunluğu, zaman yetersizliği ve durumun acil olmasını ifade etmiştir. 25 hemşirenin tamamı valfin ve serum setinin kauçuk kısmının antiseptik solüsyonla silinmesi gerektiğini ancak pompanın sekonder ucunun silinmesinin gerekmediğini belirtmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile hemşirelerin valf sistemini kullanım durumları değerlendirilmiştir. Sistemin kullanımı sırasında bir takım eksiklikler saptanmıştır. Hemşirelerin bu konuda farkındalıklarının arttırılması ve bu durumun sürekliliğinin sağlanması önerilmektedir. Bu amaçla valf sistemi kullanımına yönelik bir eğitim programı planlanmaktadır.

Close