22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 15

Use of Synergy Model in Nursing Care of Siamese Twin Babies

Ş Binay*, N Nasuflar**, D Emre Akyürek**
*Ege University Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing,İzmir
**Ege University, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Conjugated twins are anomalies in which two fetuses of equal size are not completely separated but all have a certain symmetry.

Aim: The planning of nursing care for the needs of conjugated twinned infants and their families using the synergy model.

Method: Sinerji Modeli, which is frequently used in intensive care patients; It includes child and family centered nursing care to assist in coping effectively with disease, disease treatment and care. Synergistic Model, developed by the American Association of Intensive Care Nurses, is a model that requires the patient and the nurse to act in combination. In the model, patient and family act as active participants in patient-nurse interaction. In this study, the case was examined by the researchers and nursing care was given according to Synergy Model.

Results: Case infants were followed during pediatric surgery in newborn intensive care unit and surgical service period, and infant and family characteristics were determined in model frame. Nursing competencies and expected patient outcomes were assessed in the nursing care given for these traits.

Conclusion: In conclusion, nursing care involving clinical and discharge care of infants and family was evaluated according to the synergy model.

Yapışık İkiz Bebeklerin Hemşirelik Bakımında Sinerji Modelinin Kullanılması

Ş Binay*, N Nasuflar**, D Emre Akyürek**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
**Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Yapışık ikizler eşit büyüklükte iki fetüsün tam olarak ayrılmamış olmakla beraber bütün olarak belirli bir simetri içinde bulunduğu anomalidir.

Amaç: Yapışık ikiz tanılı bebeklerin ve ailesinin gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımının sinerji modeli kullanılarak planlanmasıdır.

Yöntem: Yoğun Bakım hastalarında sıklıkla kullanılan Sinerji Modeli; hastalık, hastalığın tedavisi ve bakımıyla etkili olarak baş edebilmelerinde yardım etmeye yönelik çocuk ve aile merkezli hemşirelik bakımını kapsamaktadır. Sinerji Modeli, Amerikan Yoğun Bakım Hemşireleri Birliği tarafından geliştirilmiş olup hasta ve hemşirenin kombine olarak hareket etmesini gerektiren bir modeldir. Model içerisinde hasta ve ailesi hasta-hemşire etkileşiminde aktif katılımcı olarak rol almaktadır. Bu çalışmada olgu araştırmacılar tarafından incelenerek Sinerji Modeli’ne göre hemşirelik bakımı verilmiştir.

Bulgular: Olgu bebekler çocuk cerrahisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ve cerrahi servisinde kaldığı süre içerisinde izlenmiş olup model çerçevesinde bebekler ve ailenin özellikleri belirlenmiştir. Bu özelliklere yönelik verilen hemşirelik bakımında hemşire yeterlilikleri ve beklenen hasta sonuçları değerlendirilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak bebeklerin ve ailenin klinik ve taburculuk bakımını kapsayan hemşirelik bakımı Sinerji modeline göre değerlendirilmiştir

Close