22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 17

INVESTIGATION OF THE CARE LOAD OF THE PARENTS OF TECHNOLOGICALLY DEPENDENT CHILDREN

M Polat*, NG Özer Özlü**, N Yüksel*, A İslamoğlu*
*Ege University, Department of Pediatric Surgery
**Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, Surgical Nursing Department

Introduction: Families that provide care for children who are dependent on technology due to their illness are the most important part of home care. These families have many problems in the field in terms of physical, psychosocial, emotional and economic. As a result, the burden on the families is increasing and the support of home care is in danger.

Aim: This study was conducted to investigate the difficulties and the care burden of family members of technologically dependent children living at home due to the chronic illness followed in pediatric surgery.

Methods: The study was conducted on children who were followed in pediatric surgery. Before the study was done, the ethics committee was given permission and approval from the families. Zarit Caregiver Burden Interview was used as data collection tool. The data were made to the pediatric surgeon's outpatient clinic and to the families of the servicemen. SPSS 20.0 package program was used in the analysis of the data.

Findings: The average age of the children is 4.71 ± 5.68. Children of 69.2% have general diseases, 20.5% have thorax, 10.3% have urological diseases. The average age of the care giving families is 33.74 ± 0.94. Parents of 23.1% have given their children care for 1-2 years. The families of 74.4% have changed their home life. The distance to the home health institution where they live is 0-1 hours from 92.3%. The families of 71.8% of were trained by nurses before discharge. The training subjects were 27.2% stoma care, 12.0% device use, 10.9% aspiration, 19.6% dressing and 7.6% nutrition. The families of 28.6% of use home enteral feeding machines. During home care, 18.1% of the families are concerned about the medical treatment of the child. The mean score scale of Zarit Carer Load is 50.56 ± 1.59.

Results: The difficulties experienced by the families of technologically dependent children are moderate. It is recommended that nurses provide training for the difficulties experienced in order to minimize the difficulties that parents have in the home.

TEKNOLOJİYE BAĞIMLI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN BAKIM YÜKLERİNİN İNCELENMESİ

M Polat*, NG Özer Özlü**, N Yüksel*, A İslamoğlu*
*Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Giriş: Hastalıkları nedeniyle teknolojiye bağımlı olan çocuklarına bakım veren aileler evde bakımın en önemli parçasıdır. Bu aileler fiziksel, psikososyal, emosyonel ve ekonomik açıdan birçok alanda sorunlar yaşamaktadır. Bunun sonucunda ailelerin üzerindeki yük artmakta olup evde bakım verme desteğinin tehlikeye girmektedir.

Amaç: Bu çalışma çocuk cerrahisinde takip edilen kronik hastalığı nedeniyle teknolojiye bağımlı çocukların ailelerinin evde yaşadıkları güçlükleri ve bakım yüklerinin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Çalışma çocuk cerrahisinde takip edilen çocukların ailelerine yapıldı. Çalışma yapılmadan önce etik kurul izni ve ailelerden onam alındı. Veri toplama aracı olarak Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği kullanıldı. Veriler çocuk cerrahisi poliklinik kontrolüne ve serviste yatan çocukların ailelerine yapıldı. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 4.71±5.68’dir. Çocukların %69.2’si genel, %20.5’i toraks, %10.3’ü üroloji grubu hastalıklara sahiptir. Bakım veren ailelerin yaş ortalaması 33.74±0.94’dür. Ailelerin %23.1’i çocuklarına 1-2 yıldır bakım vermektedir. Ailelerin %74.4’ünün ev yaşamı değişmiştir. Oturdukları evin sağlık kuruluşuna uzaklığı %92.3’ünün 0-1 saat arası uzaklıktadır. Ailelerin %71.8’i taburcu olmadan önce hemşirelerden eğitim almıştır. Aldıkları eğitim konuları ise %27.2’si stoma bakımı, %12.0’ı cihaz kullanımı, %10.9’u aspirasyon uygulaması, %19.6’sı pansuman yapımı ve %7.6’sı beslenmenin düzenlenmesidir. Ailelerin %28.6’sı evde enteral beslenme makinesi kullanmaktadır. Evde bakım sırasında ailelerin %18.1’i çocuğa tıbbi işlem yaparken endişe duymaktadır. Zarit bakıcı yükü ölçek puan ortalaması 50.56±1.59’dur.

Sonuç: Teknolojiye bağımlı çocukların ailelerinin yaşadıkları sıkıntı orta düzeyde çıkmıştır. Ailelerin evde yaşadıkları güçlükleri en aza indirmek için yaşanılan güçlüklere yönelik hemşirelerin eğitim vermesi önerilir.

Close