22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 28

INNOVATION OF TREATMENT

M Geçer, M Polat, Ş Güven, M Uyar, B Eroğlu, A İslamoğlu
Ege University, Department of Pediatric Surgery

Abstract :

The treatment room is a complicated stress-producing area where many painful procedures are performed from the point of view of children. Fear of medical treatment can reduce the participation of children in health care applications, prevent health care services, adversely affect the treatment process, and may make the attempt difficult.

For this cause we intend to reorganize the treatment room.

Methods:

The study is planned in a descriptive and cross-sectional manner. The data are collected in two stages. The first phase was carried out in our clinic between 02 May 2018- 31 and 2018.

The second stage is still continuing following the reorganization of the room.

First stage : A questionnaire form prepared by the researchers was asked to answer the parents' questions in four parts.

In the direction of the obtained data, the treatment room was visually enriched, the new lighting and ventilation system was simplified and the environment was simplified.

Second stage: The same questionnaire form was given to the parents after the arrangement and the data were collected.

Results : The work is still continuing. The results will be presented during the congress.

TEDAVİ ODASININ İNOVASYONU

M Geçer, M Polat, Ş Güven, M Uyar, B Eroğlu, A İslamoğlu
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş :

Tedavi odası çocuklar açısından bakıldığında ağrılı birçok işlemin yapıldığı karmaşık stres yaratan bir mekandır. Tıbbi işlem korkuları çocukların sağlık uygulamalarına katılımını azaltıp, sağlık hizmeti almasını engelleyebilmekte ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilmekte, yapılan girişimi güçleştirebilmektedir.

Bu nedenle tedavi odasını yeniden düzenlemeyi amaçladık.

Yöntem :

Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk aşama , kliniğimizde ile 02 mayıs 2018­- 31 temmuz 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. İkinci aşama ise odanın yeniden düzenlenmesini takiben halen devam etmektedir.

Birinci aşama : Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile tedavi odasında herhangi bir nedenle girişim yapılan çocukların ebeveynlerine dört bölümden oluşan soruları cevaplanması istendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda tedavi odasının görsel açıdan zenginleştirilmesi, yeni ışıklandırma ve havalandırma düzeni ile birlikte ortamın sadeleştirilmesi sağlandı.

İkinci aşama : Aynı anket formu düzenleme sonrası ebeveynlere verilerek veriler toplandı.

Bulgular: Çalışma halen devam etmektedir. Sonuçlar kongre esnasında sunulacaktır.

Close