22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 29

Investigation of Encountered Problems After Laparoscopic Surgery in Children

A Çakmak*, F Vural**
*Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
**Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, Surgical Nursing Department

Objective: This study was planned to determine the problems and affecting factors that children encounter at hospital and at home after laparoscopic surgery.

Method: This study was conducted in accordance with the descriptive cross-sectional study type in order to determine the post operative conditions in hospital and home problems and factors affecting the operation of the study. The sample of the study consisted of pediatric patients who were admitted to the pediatric surgery service of a university hospital and underwent laparoscopic surgery (n:110). Pre-operative and post-operative descriptive features form, which was developed according to literature by researchers as data collection tool, was collected by using a diagnosis form for problems occurred at home after discharge and for problems occurred in hospital after surgery. SPSS 15.0 package program was used in the analysis of the data. For evaluating the data, Chi square test and variance analysis applied.

Results: It was found in the study that %54.5 of the children were male, %90.9 were gastrointestinal system surgeons and %65.4 were acute appendectomies. Respiratory system problems in %22.7, gastrointestinal system problems in %13.6, circulatory system problems in %35.5, urinary system problems in %44.5 and surgical wound problems in %2.7 of children were detected after the surgeries in hospital. It was determined that most of the problems the children lived at home was %44.5 pain related with the scar and %36.4 related with fatigue, %33.6 difficulty in walking.

Conclusion: This study will contribute to the planning of nursing interventions that will be useful for the identification, prevention and early identification of the problems that children experience both at home and in the hospital, after the surgery, and to determine the maintenance criteria. Furthermore, it is thought that the researches to be carried out in this country after that in our country will contribute to the education given to the patients and their families by the nurses.

Çocuklarda Laparoskopik Cerrahi Sonrası Yaşanan Sorunların İncelenmesi

A Çakmak*, F Vural**
*Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
**Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışma çocukların laparoskopik cerrahi sonrası hastanede ve evde karşılaştıkları sorunların ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel araştırma tipine uygun yapılan çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin çocuk cerrahi servisine yatan ve laparoskopik yöntemle ameliyat olan çocuk hastalar oluşturdu (n:110). Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen; ameliyat öncesi ve sonrası tanıtıcı özellikler formu, ameliyat sonrası hastanede yaşanan sorunları tanılama formu ve taburculuk sonrası evde yaşanan sorunları tanılama formu kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılarak, yüzde, ki kare testi ve varyans analizi uygulandı.

Bulgular: Çocukların %54.5’inin (n:60) erkek, ameliyatların %86.4’ünün (n:95) acil, %90.9’nun (n:100) gastrointestinal sistem ameliyatı olduğu, %65,4’üne (n:72) ise akut apendektomi yapıldığı belirlendi. Çocukların ameliyat sonrası hastanede; %22.7’sinin (n:25) solunum sistemi, %13.6’sının (n:15) gastrointestinal sistem, % 35.5’nin (n:39) dolaşım sistemi, %44.5’inin (n:49) üriner sistem, % 2.7’nin (n:3) cerrahi yara, %96.4’ünün (n:106) ağrıya ilişkin sorunlar yaşadığı bulundu. Çocukların evde en fazla sorun yaşadıkları sorunlar ise %45.5 (n:50) yara yerine bağlı ağrı, %36.4 (n:40) halsizlik, %33.6 (n:37) yürümekte zorluk, %20.9 (n:23) korku olduğu belirlendi. Çocukların sosyodemografik ve ameliyata ilişkin özellikleri ile hastanede ve evde sorun yaşama durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p >0.05).

Sonuç ve öneriler: Bu çalışma çocukların ameliyat sonrası gerek hastanede gerek evde yaşadıkları sorunların belirlenmesinde, önlenmesinde ve erken tanımlanmasında yararlı olacak gerekli hemşirelik girişimlerinin planlanmasına ve bakım kriterlerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, ülkemizde bundan sonra bu konuda yapılacak araştırmalara, hemşirelerin hastalara ve ailelerine verdikleri eğitim konusunda katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Close