22nd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Nurses Association

View Abstract

Oral Presentation - 22

Determination of Home Care Requirements after Genital Anomaly Surgery: Functional Health Patterns Model

FI Esenay*, G Korkmaz**, G Gülez***, D Yılmaz***
*Ankara Universty Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Assistant Professor
**Ankara Universty Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Research Assistant
***Ankara University Cebeci Practice and Research Hospital Clinic of Pediatric Surgery, Nurse

Objective: Hypospadias and epispadias, one of the most common congenital genital anomalies, are the most common cases of correction surgery in pediatric surgery clinics.
In order to protect against post-operative hospital infections, it is mostly discharged early with a probe. In this study, it was aimed to determine the home care needs of the child, who was premature with the probe after hypospadias and epispadias operations, according to the functional health patterns model developed by Gordon.

Method: The sample of the study consisted of 25 pediatric caregivers who had hypospadias and epispadis surgery for the first time between 15 June and 6 September 2018 at Pediatric Surgery Department of Cebeci Education and Research Hospital of Ankara University.
The data were collected by using “Sociodemographic Data Form” and “Home Care Requirements” Determination Form prepared by using functional health patterns model.
Descriptive statistics were used to evaluate the data.

Result: The mean age of the caregivers participating in the study was 33.92 ± 7.44 years and the mean age of the children who underwent operation was 4.5 ± 3.43 years. The discharge time of children is 2 days. The children were evaluated according to functional health patterns one week after discharge, 50% of them had nutrition, 50% had discharge, 50% had pain and 35.7% had problems in physiological patterns such as sleep. 28.6% of the parents stated that they experienced problems in psychological and social patterns such as behavior and activity, 7.1% self-perception, 14.3% communication, 28.6% stress and stress tolerance.Conclusion: The children who were discharged with post-hypospadias and epispadias surgery have problems in various areas during their home care and require education. t is recommended to create a standardized discharge training plan for the needs of caregivers to minimize the problems of caregivers during home care.

Genital Anomali Ameliyatı Sonrası Evde Bakım Gereksinimlerinin Saptanması: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli

FI Esenay*, G Korkmaz**, G Gülez***, D Yılmaz***
*Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi
**Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Arş. Gör.
***Ankara Üniversitesi Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği, Hemşire

Amaç: En sık görülen doğumsal genital anomalilerden olan hipospadias ve epispadias, çocuk cerrahi kliniklerinde en sık rastlanan düzeltme ameliyatları vakalarıdır. Operasyon sonrası hastane enfeksiyonlarından korumak amacıyla, çoğunlukla sonda ile erken taburcu edilmektedir. Bu çalışmada, hipospadias ve epispadias ameliyatlarından sonra sonda ile erken tabucu edilen çocuğun evde bakım gereksinimlerinin Gordon tarafından geliştirilen fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 15 Haziran - 6 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde ilk kez hipospadias ve epispadis ameliyatı olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 25 çocuğun bakım vericisi oluşturmuştur. Veriler “Sosyodemografik Veri Formu” ve fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli kullanılarak hazırlanmış “Evde Bakım Gereksinimlerini Belirleme Formu” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bakım vericilerin yaş ortalaması 33.92±7.44 yaş, operasyon geçiren çocukların yaş ortalaması 4.5±3.43 yaştır. Çocukların taburcu edilme süresi 2 gündür. Çocuklar taburcu edildikten bir hafta sonra fonksiyonel sağlık örüntülerine göre değerlendirilmiş, %50’sinin beslenme, %50’sinin boşaltım, %50’sinin ağrı ve % 35.7’sinin ise uyku gibi fizyolojik örüntülerde problem yaşadıkları saptanmıştır. Ebeveynlerin % 28.6’sı davranış ve aktivite, %7.1’i kendini algılama, %14.3’ü iletişim, %28.6’sı stresle baş etme ve stres toleransı gibi psikolojik ve sosyal örüntülerde sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Hipospadias ve epispadias ameliyatı sonrası sonda ile taburcu edilen çocukların evde bakımı sırasında çeşitli alanlarda sorunlar yaşamakta ve eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bakım vericilerin evde bakım sırasında yaşadığı sorunları en aza indirmek için ihtiyaca yönelik standartlaştırılmış bir taburculuk eğitim planının oluşturulması önerilmektedir.

Close