31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 109

Ingested Foreign Bodies In The Alimentary Tract and The Treatment Modalities ; Our 7 Years Experience

Introductin: Ingestion of foreign bodies (FBs) is a common cause of admission in the pediatric emergency room. The aim of the present study was to determine the time to medical presentation, the form of FBs and other related parameters; to investigate the effects of these parameters on mortality and morbidity; to evaluate the type and the anatomical location of the FB, and to evaluate the achievement of treatment methods for FBs in various localizations in children.

Matherials and Methods: In this study, a series of 1284 children who were aged between 0 and 18 years, were admitted to Dr. Sami Ulus Maternity, Childrens' Education and Research Hospital from 2005 through 2011 were studied, retrospectively. The children were evaluated in terms aproachof age, sex, type and localization of FB, presentation time to hospital and treatment methods and complications

Results: There was a slight male dominance in our sample (52.2%vs. 47.8%). The ratio of children below 5 years is higher than that of children remain (69.2%vs 30.8%). The mean of interval between the ingestion and first medical contact of the patients was 33.73 hours. The most common type of ingested foreign body was coin (607 patients; 47.3%). FBs were mostly found at small intestine (50.5%) which followed by stomach (21.4%) and esophagus (18.7%). FBs have been removed with Foley catheter, Magill forceps or rigid/flexible endoscopy, or have been spontaneously passed through gastrointestinal tract without any complications in the majority of the patients. Two patients have died at day 10 and 20 after esophagoscopy

Conclusion: Foley catheter, Magill forceps or rigid/flexible endoscopy techniques for extraction of FB are easy, efficient, safe and cost-effective. In our study, mortality rate was extremely low as in previous studies. Prevention of FB ingestion remains the best approach, implying an increased education of parents on risky foods and household items, and strict industry standards regarding the dimensions and of toy parts.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SİNDİRİM SİSTEMİNDE YUTULAN YABANCI CİSİMLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI;7 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ

Giriş: Yabancı cisim (YC) yutma, pediatrik acil servise başvurunun sık nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, YC yutan çocukların YC yutma süresi ve şeklini ve ilişkili diğer parametreleri belirlemek ve bu parametrelerin mortalite ve morbidite üzerine etkisini araştırmak; yaş ve cinsiyet açısından farklılıkları saptamak; çeşitli yerleşimlerdeki YC’lerde uygulanan tedavi yöntemlerinin başarısını değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, yaşları 0 ile 18 yıl arasında değişen, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne 2005-2011 yılları arasında kabul edilen 1284 çocuk retrospektif olarak incelendi. Bu çocuklar, yaş, cinsiyet, YC tipi ve yerleşimi, hastaneye başvuru zamanı, tedavi yöntemleri ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Örneklemimizde hafif bir erkek baskınlığı vardı (%52.2'ye %47.8). Beş yaşın altındaki olguların oranı, beş yaşın üzerindeki olguların oranından daha yüksekti (%69.2’ye %30.8). YC yutma ile hastaneye başvuru arasında geçen süre ortalama 33.73 saatti. Yutulan YCler arasında en sık karşılaşılan madeni para idi (607 hasta; %47.3). YCler, en sık ince barsakta yerleşikti (%50.5) ve bunu mide (%21.4) ve özofagus (%18.7) takip ediyordu. YCler, olguların büyük çoğunluğunda hiçbir komplikasyon gelişmeden Foley kateter, Magill forseps veya rijit/fleksibl endoskop ile çıkartıldı veya gastrointestinal kanalı kendiliğinden geçti. İki hasta, özofagoskopiden sonraki 10. ve 20. günlerde öldü.

Sonuç: Foley kateter, Magill forseps veya rijit/fleksibl endoskopi teknikleri, kolay, güvenli ve maliyet etkin tekniklerdir. Bizim çalışmamızda, mortalite oranı önceki çalışmalardaki gibi oldukça düşüktü. YC yutmanın önlenmesi en iyi yaklaşım gibi görünmektedir ve ebeveynlerin riskli yiyecekler ve ev aletleri konusunda eğitimlerinin artırılması ve oyuncak parçası boyutları ile ilgili katı üretim standartlarının belirlenmesi önemlidir.

Anahtar sözcükler: yabancı cisim, çocuklar, tedavi, mortalite

Close