31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 143

A CASE OF UROTHELIAL PAPILLOMA IN A CHILD: A RARE ENTITY

Urothelial papillomas are seen rarely in pediatric age group. Urothelial papillary neoplasms included five type; papilloma, inverted papilloma, papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, papillary carcinoma with low grade and papillary carcinoma with high grade due to WHO 2004 urothelial neoplasm classification. We presented 7 year old boy with urothelial papilloma

Case:

A 7 year-old boy presented with painless macroscopic hematuria. Urinary analysis revealed abundant erytrocytes with trace leucocytes, with negative culture result. He did not have a story of trauma or any characteristic disease symptom. The only important finding was his long time exposure to cigarette smoking at home. Physical examination was totally normal. Ultrasound scan of the kidney and ureters were normal, but a soft tissue mass with 2 cm diameter in the bladder next to trigon was detected. Tumor markers such as HCG, CEA, AFP, Ca12.5, Ca 15.3, Ca 19.9 were within normal limits. Computed tomography detected no finding of invasion, lymphadenopathy or metastasis. During cystoscopy a polypoid lesion of mucosa approximately 2 cm in diameter was detected near to the orifice of right ureter and totally resected with an 11 Fr resectoscope and 00 lens. Histological examination demonstrated papillomatoid mass with urothelial cells lying a loose fibro-vascular stroma. There was no evidence of malignancy as a mitotic activity and an invasion of lamina propria or muscles. He was followed up with a periodic urinary cytology, ultrasound and control cystoscopy for 6 months, without any complaint. He did not receive chemotheraphy.

Discussion:

Epithelial carcinomas in bladder are fewer than sarcomas, in children. Since 2004, urothelial papiloma is accepted as one of urinary epithelial neoplasms.  Bladder cancers due to malignancy of urothelial epitelium are related to cigarette smoking and this increase in risk is two to threefold in adult population. In our patient’s history, he has been living in a crowded house with smokers. Urothelial papillomas might be seen in children and they can be treated with resection during cystoscopy.

NADİR BİR OLGU SUNUMU: ÇOCUKTA ÜROTELYAL PAPİLLOMA

Çocukluk yaş grubunda ürotelyal papilloma nadiren görülür. Ürotelyal papiller neoplasmlar 2004 WHO ürotelyal neoplasm sınıflamasına göre beş tipte evrelenir: ürotelyal papillom, “inverted” papilloma, düşük malign potansiyeli olan papilloma, düşük dereceli ve yüksek dereceli papiller karsinom. Biz 7 yaşında üretelyal papilloma olan olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu:

7 yaşındaki erkek hasta ağrısız, kanlı idrar yapma şikayeti ile kliniğimize basvurdu. Idrar tahlilinde bol eritrosit, az miktarda lökosit saptandı. Kültüründe üreme yoktu. Hastanın özgeçmişinde travma veya herhangi karekteristik hastalık bulgusu yoktu. Yaşam ortamında aile bireylerinin sigara tükettikleri ve hastanın bu ortama uzun sure maruz kaldığı belirtildi. Hastanın fizik muayenesi doğaldı. Ultrason incelemsinde mesane içerisinde trigonun çevresinde 2 cm çaplı kitle tespit edildi. Böbrekler ve üreterler doğaldı. Hastanın HCG, CEA, AFP, Ca 12.5, Ca 15.3 ve Ca 19.9 gibi tumor belirteçleri normal sınırlar içindeydi. Bilgisayarlı tomografide tümöre ait invazyon, lenfadenopati veya metastaz bulgusu saptanmadı. Sistoskopide sağ üreter orifisi etrafında 2 cm çapında papiller yapıda kitle görüldü ve 11 Fr rezekteskop ve 00 skop kullanılarak rezeke edildi. Histolojik değerlendirme;  görünümde üretelyal epitelyal hücreleri içeren fibrovasküler stromadan fakir papilamatoid kitle şeklinde rapor edildi. Mitotik aktivite, lamina propria ve musküler tabakaya invvazyon saptanmadı. Hasta postyoperatif ultrasonografi, sistoskopi ve periyodik üriner sitoloji ile 6 ay boyunca takip edildi. Kemoterapi başlanmadı. Takip peryodu boyunca hastanın şikayeti olmadı.

Tartışma:

Çocukluk yaş grubunda mesane de epitelyal  karsinomlar sarkomlardan daha az görülür. Urotelyal papillom, 2004 yılından beri ürotelyal epitelyal neoplasmlar sınıflamasında yer alır. Ürotelyal epitelden gelişen mesane kanserleri, erişkin popülasyonda normalden 2-3 kat fazla görülür. Bizim hastamızın öyküsünde kalabalık bir aile içerisinde, çok fazla sigara içilen ortamda yaşama öyküsü mevcuttu. Ürothelial papilomlar çocuklarda görülebilir, sistoskopik rezeksiyon ile tedavi edilebilir.

Close