31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 48

IS IT NECESSARY TO EVALUATE THE HYPOSPADIAS PATIENTS WITH UROFLOWMETRY BEFORE SURGERY?

Introduction:

Uroflowmetry is a noninvasive, easily applicable test, which provides objective findings and acts as a pathfinder to the clinician when dealing with lower urinary system pathologies. Urine flow measurements with uroflowmetry may provide early recognition of a urethral stenosis during the follow-up and treatment period.

Materials and methods:

After obtaining informed parent consent, a total of 88 patients with hypospadias that are urine continent enrolled to this study, and urine flow measurements were implemented by uroflowmetry before hypospadias repair. Subsequent to uroflowmetry residual urine volumes are measured with ultrasonography.  Patients’ estimated bladder capability was calculated according to age. Results were assessed with Siroky nomogram, in terms of urethral stenosis.

Results:

Mean age of the patients before surgery was 6.7±2.6 years. The mean value of maximum flow rate was 11.2±4.6 ml/s and the mean time to maximum flow rate was 9.4±6.1 seconds. The mean urine flow time was 18.3±11.7 seconds and mean flow rate was 8.6±3.6 ml/s. Following procedure mean residual bladder volumes measured with utrasonography was 5.8±3.9 ml. Urination curves of 29 patients (33%)had plateau urination curve. Thirty-four of 88 patients’ uroflowmetry measurement values were below 2 SD according to Siroky normogram and involved in the group that may develop obstruction.

Discussion:

The state that urine flow parameters and urination curves of patients with hypospadias are lower than normal healthy children even during the preoperative course should be kept in mind. To evaluate a potential urethral stenosis, knowing the preoperative urine flow curve is essential.

HİPOSPADİASLI HASTALARI AMELİYAT ÖNCESİ ÜROFLOWMETRİ İLE DEGERLENDİRMEK GEREKİR Mİ?

Klinik çalışma:

Üroflowmetri alt üriner sistemi ilgilendiren patolojilerde klinisyene yol gösterici invaziv olmayan  kolay uygulanabilir objektif  bulgular veren bir testtir. Hipospadias’lı olguların takip ve tedavisi sırasında üroflowmetri ile idrar akış ölçümü olası bir üretral darlığın erken tanınmasında yardımcı olabilir.

Materyal metod:

Hipospadiası bulunan idrar  tutabilen yaş grubunda olan ve  ailelerinin işleme yazılı onam verdigi 88 hastaya , hipospadias ameliyatı öncesinde  üroflowmetri ile idrar akış ölçümleri yapıldı.Üroflowmetri ölçümü ardından hastalara ultrason cihazı ile rezidü idrar volümü ölçüldü. Hastaların yaşlarına göre tahmini mesane hacimleri hesaplandı.Sonuçlar üroflowmetri  cihazında yüklü olan Siroky  nomogramı ile üretral darlık açısından değerlendirildi.

Sonuçlar:

Olguların ameliyat öncesi yaş ortalaması 6,7 ±  2,6 yıl idi.Üroflowmetri ile ölçülen azami akış hızı ortalama 11,2 ± 4,6 ml/sn ,maksimum akış hızına ulaşma süresi  ortalama  9,4 ± 6,1 sn ölçüldü. İdrar akış süresi ortalaması 18,3 ± 11,7 sn, ortalama akış hızı  8,6 ± 3,6 ml/sn ölçüldü.İşlem sonrası ultrason ile ölçülen rezidü mesane hacmi ortalaması 5,8 ± 3,9 ml idi.İşeme eğrisi açısından hastaların 29’u (%33) plato işeme egrisi özelligine sahipti. 88 hastanın 34‘ü nün üroflowmetri ölçüm degerleri siroky nomogramı ile degerlendirildiginde  - 2 SD altında ve obstruksiyon olabilecek grupta yer alıyordu.

Tartışma

Hipospadiaslı olguların ameliyat öncesinde de  idrar akış parametreleri ve işeme eğrileri  normal saglıklı çocuklar ile karşılaştırıldıgında  daha düşük oldugu unutulmamalıdır. Olası bir üretral darlıgın degerlendirilmesinde hastanın ameliyat öncesi idrar akış degerlerinin bilinmesi önemlidir.

Close