31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 21

PREOPERATIVE EMBOLIZATION IN PULMONARY SEQUESTRATION WITH HIGH FLOW ARTERY

Aim: It is aimed to report a 8 months-old girl with pulmonary sequestration (PS) with high flow artery and cardiac failure to discuss the indications and the role of embolization in the surgical treatment of PS.

Case report: The girl admitted to emergency department with complaints of respiratory difficulty and wheesing. Her chest x-ray showed cystic lesion at lower lobe and hyperairation at upper lobe of left lung. In her prenatal USG, cystic mass at left lower lobe was detected. Her CT-angiography revealed PS fed by a wide artery (diameter: 6 mm, near to aorta) originating from the aorta above the diagphram and draining to left inferior pulomary vein. Ecocardiography showed high flow feeding artery and signs of cardiac failure. The patient underwent artery embolization of artery with Amplatzer duct occulder to relief the symptoms of cardiac failure and alter the peroperative complications. Two months after the embolization, CT showed persistent sequestration without arterial flow. Patient underwent left posterolateral thoracotomy. Seqestrtared tissue was easily excised without bleeding and complication. She has been follow-up unevenfully.    

Conclusion: PS with high flow artery and causing cardiac failure can be embolized preoperatively to prevent symptoms of failure and peroperative complications. Although embolization treatment has low sucess rates in PS, it is useful when perfomed preoperatively in selected cases.

 

 

YÜKSEK DEBİLİ ARTERLE BESLENEN PULMONER SEKESTRASYONDA PREOPERATİF EMBOLİZASYON

Amaç: Yüksek debili arterle beslenen ve kalp yetmezliğine neden olan pulmoner sekestrasyonda preoepratif embolizasyonun endikasyonları ve cerrahi sağaltıma katkısını tartışmak üzere 8 aylık kız olgunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu: Dört aylıkken solunum sıkıntısı ve hışıltı nedeniyle çocuk acil polikliniğinde başvuran kız hastanın akciğer grafisinde sol akciğer alt lobunda kistik görünüm ve sol akciğer üst lobda havalanma artışı saptandı. Prenatal USG’de sol akciğer alt lobda kistik görünümü olan hastaya yapılan BT-anjiografide geniş besleyici arteri (çap= 6mm, aorta yakın) diyafragma üzerinde abdominal aortadan alan ve venöz drenajı sol inferior pulmoner vene dökülen PS ile uyumlu görünüm saptandı. Ekokardiografide PS’u besleyen arterin yüksek debili olduğu ve yetmezlik bulguları olduğu izlendi. Yetmezlik bulgularını gidermek ve peroperatif komplikasyonları azaltmak amacıyla sağ femoral arterden girilerek Amplatzer duktus kapama cihazı ile besleyici arter embolize edildi. Embolizasyondan 2 ay sonra yapılan kontrol BT’de kanlanmayan sekestere dokunun sebat ettiği görüldü. Hastaya sol posterolateral torakatomi yapılıp kanama ve komplikasyon olmaksızın sekestre doku kolaylıkla eksize edildi. Postop şikayeti olmayan hasta sorunsuz takip edilmektedir.

Sonuç: Yüksek debili arterle beslenen ve yetmezlik bulgularına yol açan PS’da besleyici arterin embolizasyonu yetmezlik bulgularının önlenmesine ve peroperatif komplikasyonların azalmasını sağlamaktadır. Tek başına tedavi amaçlı yapıldığında düşük başarı oranına sahip olan embolizasyonun, seçili olgularda cerrahi öncesi yapıldığında PS tedavisinde faydalı olduğu düşülmektedir.     

Close