31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 118

Biofeedback therapy in underactive bladder cases: Evaluation of 20 patients

Underactive bladder is a condition caused by prolonged micturition dysfunction. Biofeedback is one of the therapy procedures used for lower urinary system dysfunctions. We aimed to evaluate the results of our biofeedback therapy results.19 female and 1 male, total 20 patients were evaluated for biofeedback therapy after the underactive bladder diagnosis. Patients were between 5 and 17-year-old (median 11,95+3,3). Of the referred patients, 13 cases had enuresis, 5 cases had UTI, 2 cases had dysuria. In sistometry, urinary volume was between 412-789 ml( median 554+109,7). Biofeedback was performed 2/ weeks for a month. Patients scheduled for home exercises. Follow-up was between 11 and 46 months (median 29). One patient was lost for follw-up. 9 patients were cured without residues. 2 patients were cured partially.8 patients have still had biofeedback therapy because of minimal response.Biofeedback is an education process to teach the patient how to control the urine willingly, and how to relax pelvic floor muscles. Even in chronic diseases like underactive bladder response to treatment may be up to 45%. We think that the therapy is one of the modalities that increase the cure prevalence in lower urinary bladder dysfunctions.

Underaktif mesaneli olgularda biofeedback tedavisi; 20 olgunun değerlendirilmesi

Underaktif mesane uzun süren işeme disfonksiyonu ile ortaya çıkan bir durumdur. Biofeedback uygulaması alt üriner sistem disfonksiyonlarında kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Underaktif mesane tanısı konan olgularda biofeedback tedavisinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaclandı. Underaktif mesane tanısı koyarak biofeedback tedavisine aldığımız  19 kız, 1 erkek ,  yaşları 5-17 yaş arası değişen (ortalama 11,95+3,3 yaş) 20 olgu değerlendirildi.  13 olgu idrar kaçırma, 5 olgu İYE, 2 olgu disüri yakınması ile kliniğimize yönlendirildi. Sistometri incelemesinde idrar volümleri 412-789 ml  ort 554+109,7 ml olarak bulundu. Biofeedback 4 hafta hafta 2 seans uygulandı. Hastalara evde egzersizlere devam etmeleri söylendi. 11-46 ay  ortalama 29 ay kontrolde tutuldular. Bir olgu izlenden çıkarken 9 olguda rezidü idrar kalmadan tam yanıt alındı. İki olguda kısmi yanıt alınırken 8 olguda halen yeterli yanıt alınmadığından tedaviye devam edilmektedir.Biofeedback Çocuğa idrarını yaparken  istemli kontrolün nasıl olacağını ve pelvik taban kaslarında gevşemenin nasıl sağlanacağını öğretir. Underaktif mesane gibi kronik süreçli rahatsızlıkta bile %45 oranında tedaviye yanıt alınmaktadır. Alt üriner sistem disfonksiyonu olan olgularda  diğer tedavi yöntemlerinin yanında uygulanarak iyileşme oranını artıran bir modalite olduğunu düşünmekteyiz.

Close