31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 140

UNUSUAL HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN CHILDHOOD APPENDECTOMY SPECIMENS

Purpose: To find the unusual findings in the childhood appendectomy specimens and their incidence

Methods: Between October 2007 and October 2012, the clinicopathological data of 1306 patients whose ages ranged from 3 to 16 and were retrospectively collected. Histopathological findings from appendectomy specimens taken from patients who had a pre-diagnosis of appendicitis were obtained. Incidental appendectomies were not included in the research. Unusual findings were reevaluated in the histopathological assessment of appendectomy specimens.

Results: The number of patients whose pathological findings are considered unusual is 25 (1.91%). 9 of the patients were girls and 16 of them were boys. Their ages ranged from 6 to 15. Pathological results revealed that there were 16 (1.22%) cases of parasitosis, 3 (%0.23) cases of granulomatosis, 3 (0.23%) cases of eosinophilic appendicitis, 2 (0.15%) cases of carcinoid tumor and 1 (0.08%) case of appendiceal Non Hodgkin’s lymphoma. All patients underwent a standard appendectomy.

Conclusion: Uncommon histopathological findings in childhood appendectomy specimens are more common than those in adulthood. This kind of certain unexpected lesions of the appendix may require advanced diagnostics, careful clinical care, follow-up for years, and a multidisciplinary approach. Therefore, histopathological examinations of appendectomy specimens must be performed routinely.

ÇOCUKLUK ÇAĞI APENDEKTOMİ NUMUNELERİNDEKİ ALIŞILMADIK HİSTOPATOLOJİK BULGULAR

Amaç: Çocukluk çağı apendektomi  numunelerindeki alışılmadık bulguları ve bu bulguların insidansını araştırmak

Gereç: 3-16 yaş aralığındaki 1306 hastanın klinikopatolojik verileri Ekim 2007 ve Ekim 2012 tarihleri arasında retrospektif olarak tarandı. Apendisit ön tanısı ile opere edilen hastaların apendektomi numunelerindeki histopatolojik bulgular derlendi. İsteğe bağlı olarak yapılan apendektomiler çalışmaya dahil edilmedi. Alışılmadık histopatolojik bulguları olan apendektomi materyalleri tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 25 (%1.91) tanesinde alışılmadık patolojik bulgular mevcuttu. 9 tanesi kız ve 16 tanesi erkek olan hastalar 6-15 yaş aralığında idi. 16 (%1.22) hastada parazitozis, 3 (%0.23) hastada granulomatozis, 3 (%0.23) hastada eozinofilik apendisit, 2 (%0.15) hastada karsinoid tümör ve 1 (%0.08) hastada apendiks Non Hodgkin lenfoması saptandı. Tüm hastalara standart apendektomi uygulandı.

Sonuç: Alışılmadık histopatolojik bulgular çocukluk çağı apendektomi numunelerinde erişkinlere göre daha sıktır. Bu tip beklenmedik lezyonlar ileri tetkik ve tedavi, uzun bir takip ve multidisipliner yaklaşım gerektirebilir. Bu nedenle, apendektomi numuneleri rutin olarak histopatolojik olarak incelenmelidir.

Close