31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 101

A RARE BENIGN TUMOR OF OVARY: SCLEROSING STROMAL TUMOR

INTRODUCTION: Sclerosing stromal tumors are very rare benign tumors that have stromal origin of the ovary and classified in the sub-group of sex cord stromal tumors. Often seen in young adults, second and third decade women. The most common presenting symptoms are menstrual disorders, and pelvic pain.Generally, a single ovary, ovarian involvement is mostly observed in the right, and rarely may also be involved in both ovaries. Although tumor markers are usually within normal levels, in some patients increased CA-125 levels have been reported. In this paper we aimed to present this rarely seen tumor which was detected during the exploration after laparoscopic appendectomy.

CASE: Seventeen years old female admitted in emergency unit with the complaint of abdominal pain. On physical examination she had localized tenderness in the right lower quadrant, defense and direct rebound pain. Leukocytosis and elevation of C reactive protein levels were detected in laboratory examinations. The patient was operated with the diagnosis of acute appendicitis. During the exploration after laparoscopic appendectomy a hemorrhagic and necrotic 5x4 cm dimensional mass like a cystic lesion was detected at left paraovarian. This mass was also excised totally with laparoscopy. Histology of the mass revealed sclerosing stromal tumor of the ovary. Ultrasound and MRI examinations revealed normal findings for bilateral ovaries postoperatively. Also the CA-125 levels were detected within normal limits on follow-up.

RESULT: Sclerosing stromal tumor of the ovary is a rare tumor with good prognosis which primary treatment is surgery and has no recurrence.

 

OVERİN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ: SKLEROZAN STROMAL TÜMÖR OLGUSU

GİRİŞ: Sklerozan stromal tümörler overin stromal kökenli ve seks kord stromal tümörlerin alt grubu içinde sınıflandırılan oldukça nadir görülen benign tümörüdür. Sıklıkla genç erişkin dönemde, 2. ve 3. dekaddaki kadınlarda görülür. En sık görülen başvuru şikayetleri menstrüel bozukluklar ve pelvik ağrıdır. Genellikle tek over, çoğunlukla da sağ over tutulumu izlenirken, nadiren her iki over de tutulabilir. Tümör belirteçleri genellikle normal sınırlarda olmasına rağmen hastalarda nadiren artmış CA-125 seviyeleri rapor edilmiştir. Bu olgu laparaskopik apendektomi sırasında yapılan eksplorasyonda izlenen sol paraovaryan kitlenin ekzisyonu sonrasında patolojik tanısı overin oldukça nadir görülen sklerozan stromal tümör olması nedeniyle sunuldu.

OLGU: Karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 17 yaşındaki kız hastanın yapılan fizik muayenesinde batında sağ alt kadranda hassasiyet, defans ve rebound tespit edildi. Laboratuar incelemelerinde lökositozu ve CRP yüksekliği olan hasta akut apandisit tanısıyla laparaskopik opere edildi. Erektil ve ödemli olan apendiks laparaskopik olarak çıkarıldıktan sonra eksplorasyona devam edildiğinde sol paraovaryan 5x4 cm boyutlarında torsiyone hemorajik mor renkli nekrotik kist imajı veren kitle izlendi ve kitlenin sap kısmından koptuğu görüldü. Kitle spesmen torbasına alınıp göbekteki port deliği büyütülerek kitle total çıkarıldı. Patolojik inceleme sonrasında apendiks dokusunun patolojisi apandisit bulgusunu desteklerken kitle, sklerozan stromal tümör olarak raporlandı. Postoperatif yapılan pelvik USG ve alt abdomen MRG incelemelerinde her iki overin normal lokalizasyonda ve boyutta olup, milimetrik folliküler izlendiği görüldü. Hastanın izlemde bakılan CA-125 düzeyi normal sınırlarda bulundu.

SONUÇ: Overin sklerozan stromal tümörü, öncelikli tedavisi cerrahi olan ve nüks etmeyen iyi prognozlu nadir bir tümördür.

Close