31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 159

MULTIPLE CALCULI IN A URETEROCELE IN A CHILD: A CASE REPORT

Ureterocele develops as a result of the dilatation of the submucosal ureter. Any calculi in the ureterocele may be mistaken for a bladder stone in kids. Although most ureteral calculi pass spontaneously, those in a ureterocele doesl usually not pass beyond the stenotic orifice.  Ureterocele calculi usually presents with hematuria and obstructive symptoms.

A 6-year-old boy with no other symptom than macroscopic hematuria applied to our hospital. The laboratory tests of the patients, whose physical examination revealed no abnormality, were within acceptable limits excluding the hematuria. Plain radiography of abdomen revealed the radiopaque view of the stone inside the pelvis. Abdominal ultrasonography showed mobile echogenic mass in the urinary bladder with posterior acoustic shadow. Open surgery was performed with the prediagnosis of bladder stone, but right ureterocele was detected. The ureterocele was incised and seven stones were removed from inside it.

This is the first reported case of an ureterocele calculi in childhood. It is of great importance to treat ureterocele calculi before they lead to recurrent urinary tract infection and impaired renal function. 

BİR ÇOCUKTAKİ ÜRETEROSEL İÇİNDEKİ TAŞLAR: VAKA SUNUMU

Üreterosel submukozal üreterin genişlemesi ile oluşur. Çocuklarda üreterosel içinde taş, mesane taşı sanılabilir. Üreter taşlarının büyük kısmı kendiliğinden düşebilirken, üreterosel içindeki taşlar dar ağız nedeni ile genellikle düşmezler. Üreterosel taşları, genellikle hematüri veya tıkanıklık semptomları ile karşımıza çıkarlar.

Makroskopik hematüri dışında şikayeti olmayan 6 yaşındaki erkek hastanemize başvurdu. Fizik muayenesi normal olan hastanın laboratuar testleri hematüri dışında normal sınırlardaydı.  Direkt üriner sistem grafisinde pelvis içindeki multipl taşın verdiği radyoopak görünüm dikkat çekici idi. Batın ultrasonografisinde mesane içinde akustik gölgesi izlenen mobil ekojeniteler saptandı. Böbreklerde patolojiye rastlanmadı. Mesane taşı öntanısı ile yapılan açık cerrahide  sağ üreterosel tespit edildi. Üreterosel tavanı küçük bir insizyonla açılarak üreterosel içindeki toplam 7 adet taş tek tek çıkartıldı.

Bu hasta, çocukluk yaş grubunda bildirilen ilk üroterosel içinde yerleşmiş taş vakasıdır.  Üreterosel taşlarının tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek fonksiyon bozukluğu gelişmeden erken tedavi edilmesi çok önemlidir.

Close