31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 58

PORT CATHETER PLACEMENT: A 10-YEAR SİNGLE-CENTER EXPERİENCE

PURPOSE: Port catheter placement is a common procedure to meet the long term intravenous access need in the treatment of hematologic and oncologic diseases or organ failures. The goal of this study is to evaluate the characteristics of patients and results of port catheter applications.

METHOD: Demographic and clinical properties of 208 port catheter inserted patients whom were planned to receive long term intravenous treatment between 2003-2013 in our center.

RESULTS: Port catheters were placed in 119 female and 89 male by 228 times of intervention. The mean age of patients was 5,13 years (3months-18 years). While the most common oncologic diagnoses were acute lymphoblastic leukemia in 97 (46,6%), non-hodgkin lymphoma in 26 (12,5%), neuroblastoma in 20 (9,6%) and acute myeloid leukemia in 15 (7,2%) patients, we inserted port catheter to 7 children with nephrotic syndrome and 2 with short bowel syndrome. Site of venous access were right subclavian vein in 112 (49,1%), right juguler vein in 77 (33,7%), left subclavian vein in 29 (12,7%), left juguler vein in 8 (3,5%) and right femoral vein in 2 (0,8%) times of interventon. Port catheters were removed in 40 because of infection and termination of treatment in 32 with the sum of 72 cases Port catheters were placed 3 times in 3 patients and 2 times in 14 patients. The mean duration of usage was 442,5±381,3 days among patients whose catheters were removed due to infection and 954,4±298,4 days among patients whose treatments were completed. While pneumothorax or hemothorax were observed in none of the cases, 4 patients needed revision of eroded skin over the chamber.  We were not able to remove the catheter from right juguler vein in a patient due to extreme adhesion of catheter to the surrounding vessel.  

CONCLUSION: Port catheters provide safe long term intravenous access for patients with malignant and chronic diseases.  

 

PORT KATETER YERLEŞTİRİLMESİ: 10 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ

GİRİŞ/AMAÇ: Hematolojik ve onkolojik hastalıklar ya da organ yetmezlikleri tedavilerinde uzun dönem damar yolu ihtiyacını karşılamak amacıyla port kateter kullanımı yaygındır. Bu amaçla merkezimizde port kateter takılan hastaların özelliklerini ve kullanım sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM: Merkezimizde 2003-2013 yılları arasında uzun dönem intravenöz tedavi alması planlanıp port kateter yerleştirilen 208 hastanın demografik ve klinik özellikleri geriye dönük olarak incelenmiştir.

BULGULAR: Port kateter takılan 119’u kız, 89’u erkek hastaya 228 kez girişim yapılmıştır ve hastaların yaş ortalaması 5,13 yıldır (3 ay-18 yaş). En sık görülen onkolojik tanılar  97 (%46,6) hastada akut lenfoblastik lösemi, 26 (%12,5) hastada non-hodgkin lenfoma, 20 (%9,6) hastada nöroblastom ve 15 (%7,2) hastada akut myeloid lösemi iken, nefrotik sendromlu 7 olguya ve kısa barsak sendromlu 2 olguya da port kateter takılmıştır. 112 (%49,1) defa sağ suklavian, 77 (%33,7) defa sağ juguler, 29 (%12,7) defa sol subklavian, 8 (%3,5) defa sol juguler ve 2 (%0,8) defa sağ femoral ven kullanılmıştır.  Enfeksiyon (n=40) ve tedavi bitimi (n=32) nedeniyle 72 olgunun portu çıkarılmış, 3 olguya 3 kez, 14 olguya 2 kez port takılmıştır. Enfeksiyon nedeniyle portu çıkarılan hastaların ortalama kullanım süresi 442,5±381,3 günken, tedavi bitimi nedeniyle çıkarılan hastalarda bu süre 954,4±298,4 gündür. Hiçbir olguda pnömotoraks, hemotoraks gibi erken postoperatif komplikasyon gözlenmemişken, hazne üzerinde cilt açıklığı oluşan 4 hastada cilt revizyonu yapılmıştır.  Sağ juguler ven kullanılan bir olguda port kateter ileri derecede yapışıklık nedeni ile çıkarılamamıştır.

SONUÇ: Port kateterler malignite ya da kronik hastalık sahibi çocuklarda güvenli şekilde uzun dönem intravenöz damaryolu ihtiyacını karşılamaktadır.

Close