31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 59

EVALUATION OF PATIENTS WITH UMBILICAL HERNIA: 6 YEAR EXPERIENCE

Umbilical hernia, which is most frequently seen in childhood, is an anterior abdominal wall defect. Although the defect is present in the birth, but in contrast to other childhood hernias in time spontaneous closure can be seen without needing operation. When these hernias not closed spontaneously, complications can be seen and these complications sometimes need urgent operations.

In our clinic between January 2006 and December 2011, 1928 patients were enrolled to study, which were diagnosed, followed and treated for umbilical hernia. We planned as a retrospective cohort. In this study we evaluated umbilical hernia sizes, additional comorbidities and demographic features of patients. Also, when operation was performed, we studied operation data, complications and postoperative follow-ups.

The rate of spontaneous closure of umbilical hernias is 60%. More spontaneous closure is seen in males and more operation in females. In females incarcerated hernia risk is more than males. More defect size is related to less spontaneous closure. Additional diseases are not associated with spontaneous closure in umbilical hernias. The rate of urgent operation for incarceration is low (2%).

The most acceptable and safe method in the treatment of incarcerated hernia is conservative follow-up. Incarceration and strangulation in umbilical hernias is very rare. Surgical treatment of umbilical hernia, even in complicated, is a possible option and peri and postoperative complication ratios are very low.

UMBLİKAL HERNİLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 6 YILLIK DENEYİM

 Umblikal herni çocukluk çağında sıkça görülen karın ön duvarı defektidir. Defekt doğumda mevcut olmasına rağmen çocukluk çağının diğer hernilerinden farklı olarak ameliyat gerekmeden zamanla kendiliğinden kapanabilir. Ancak bu herniler spontan kapanmazsa acil ameliyat gerektiren komplikasyonlar gelişebileceği açısından önem arzetmektedir.

Ocak 2006-Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimizde umblikal herni tanısı alan, takip ve tedavisi yapılan 1928 hasta çalışmaya dahil edildi.  Retrospektif kohort olarak plananan bu çalışmada hastaların mevcut umblikal herni boyutları, ek hastalıkları, demografik özellikleri incelendi. Ameliyat olan hastaların ameliyat verileri, komplikasyonları ve postoperatif takipleri değerlendirildi.

Hastaların umblikal hernilerinin spontan kapanma oranı %60 olarak bulundu. Erkeklerde umblikal herninin spontan kapanma oranları daha yüksek olduğu, kızlarda ise ameliyat olma oranının daha yüksek olduğu görüldü. Kızlarda inkarserasyon riski erkeklere göre yüksek bulundu. Defekt boyutu arttıkça spontan kapanma oranı azalmakta olduğu görüldü. Hastalarda izlenen ek hastalıkların umblikal herninin spontan kapanmasına etkisi olmadığı saptandı. İnkarserasyon nedeniyle acil operasyon oranının (%2) düşük olduğu gözlendi.

Umblikal herninin tedavisinde konsevatif izlem hala en kabul gören ve en güvenli yöntemdir. Umblikal hernilerde inkarserasyon ve strangülasyon oldukça nadir görülmektedir. Umblikal herni komplike hale gelmiş olsa dahi cerrahi tedavisi mümkündür ve peroperatif-postoperatif komplikasyon oranları oldukça düşüktür.

Close