31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 114

Overian proliferative atypical (borderline) mucinous tumors: a case report

Ovarian proliferative (borderline ) mucinous tumors account for %38 of %12 mucinous ovarian tumors . Tumor make a peak in 5-6 decade due to relative parity. We presented a case of mucinous borderline ovarian tumors at 14 years old young girl.

CASE: 14 year old grl . Admitted to the pediatric surgery clinic owing to abdominal pain, increasing abdominal swelling in the last 6 mounts.USG was revealed multilocalated, cystic mass in the pelvis, wihhouth solid component.

MRI was presented cystic formation without solid component. Radiological finding was suggestive of mucinous cystadenoma.

The biochemical examination of the Ca15-3, Ca19-9, levels within the normal range, Ca125 was found slight elevation. We suspected mucinous cystadenoma? and lesion was excised. Lesion was measured 33X30X25 cm . Macroscopicly lesion was seen multicystic- mucinous and partly solid. Microscopicly we saw villoglanduler complex structures lined with proliferative epitelium. As well as we saw cystic structures lined with single row epitelium. We were seen microinvasion in the seperate areas which were not exceedus 5mm diameters.

The case wasdiagnosed as atypical proliferative (borderline) mucinous tumor with microinvasion.Because of fertility- sparing approch in young patient, It wasn't aplicated additional surgical prosedure . Recurrnce was'nt seen within 6 month.

DISCUSSION: Atypical proliferative mucinous tumor develops from previous mucinous cystadenoma .This tumor is similar mucinous cystadenoma macroscopicly. Metastatic lesions are take in to consideration for differantial diagnosis in our case the clinical and radiological examination suggest that the primary lesion. Because of APMT is beningn lesion , It has show growth rate and low invasion capacity, conservative surgical treatmenth is aplicated, especially in youg patients

OVERDE ATİPİK PROLİFERATİF (BORDERLİNE) MÜSİNÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU

GİRİŞ: Atipik proliferatif (borderline) müsinöz tümör borderline over tümörlerinin %38 ini müsinöz over tümörlerinin %12 sini oluşturur . Tümör 5-6. dekatta pik yapar. Göreceli olarak az rastlanması nedeniyle14 yaşında genç kızda borderline müsinöz tümör olgusunu sunduk.

 

OLGU: 14 yaşında genç kız karın ağrısı, son 6 ayda karında giderek artan şişlik nedeniyle çocuk cerrahisi polikliniğine müracat etti. USG tetkikde multilokule , solid komponenti izlenmeyen anekoik pelvik kistik görünüm mevcuttu. MRI'da pelvik bölgeden kaynaklanan, over kaynaklı olduğu düşünülen , solid komponent izlenmeyen kistik oluşum görüldü. Radyolojik bulgular müsinöz kistadenomu düşündürüyordu.

Yapılan biyokimyasal tetkiklerde Ca 15-3, Ca19-9 normal sınırlarda , Ca125 de hafif bir yükseklik tesbit edildi.

Müsinöz kistadenom? Ön tanısı ile lezyon eksize edildi. Lezyon gros olarak 33X30X25 cm boyutlarda idi. Kesiti yer yer solid, multikistik müsinöz görünümde idi.

Histomorfolojik incelemede tek sıralı gastrointestinal tip müsinöz epitel ile döşeli kistik yapıların yanı sıra , çoğu alanda 2-3 sıralı prolifere epitel ile döşeli kompleks villoglandüler yapılar dikkati çekti. 2 ayrı alanda 5 mm çapı aşmayan mikroinvazyon görüldü. Olguya Atipik proliferatif (Borderline) müsinöz tumör- mikroinvazyon tanısı verildi. Genç hastada fertilite koruyucu yaklaşım nedeni ile ek cerrahi prosedür uygulanmadı. 6 aylık takipte nüks görülmedi.

 

TARTIŞMA: Atipik proliferatif müsinöz tümör önceki müsinöz kistadenomdan gelişir. Makroskopik olarak müsinöz kist adenom ile benzer özellikler taşır .Kesin tanı ancak histomorfoljik inceleme ile verilir. Ayırıcı tanıda metastatik lezyonlar düşünülmelidir.

Bizim olgumuzda klinik ve radyolojik incelemeler lezyonun primer olduğunu düşündürmüştür. APMT ler bening lezyonlar olup, yavaş büyüme hızı ve düşük invazyon potansiyeli nedeni ile özellikle genç hastalarda borderline over tümörlerinde tedavi yaklaşımı fertilite koruyucu konservatif cerrahi yöntemlerdir.

 

Close