31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 60

THE REASONS FOR REMOVAL OF THE IMPLANTABLE VENOUS ACCESS DEVICES

Aim: A retrospective study was performed to evaluate the reasons for the removal of surgically implanted venous access devices (IVAD) before completing the treatment in pediatric oncologic patients and patients who need prolonged intravenous access.

 

Materials and methods: Between January 2000-June 2013, patients with surgically implanted venous access devices (IVAD) were evaluated for age, sex, diagnosis, catheter features (size, implanted vein, duration), complications, reasons for removal and catheter infections (culture results, antibiotics, use of steroids) retrospectively. Patients whose IVAD removed after completing the treatment (CTG) and removed because of complications (CG) were compared.

 

Results: Records of 242 patients were included. Male female ratio was 1.32:1. The mean age was 9.4 years (4-9 year). Right external vein was used in 167 patients (69%) and right internal vein was used in 58 (24%) patients. The diagnosis of patients were hematologic malignancy (n:77, 31.8%), solid tumors (n:94, 38.8%), other malignancies (n:57, 23.6%) and other reasons (n:14, 5.8%). In 97,5% of cases, no peroperative complication was detected. During operation, dislocation to ventricle (n:3, 1.2%), hemotama formation (n:2, 0.8%) and disconnection (n:1, 0.4%) were occurred. In groups, 170 cases (70.2%) were included in CTG and 37 cases (29.8%) in CG.  Male female ration was 1.32:1 and 1.15:1 in CTG and CG respectively. In CG, reasons for removal were infection (n:37, 51,4%), port-skin separation (n:13, 18.1%), leakage (n:7, 9.7%), thrombus in device (n:6, 8.3%) and conversion to hemodialysis (n:2, 2.8%). When the reasons for removal and diagnosis were correlated, infection was the most likely diagnosis in hematologic and solid malignancies and the reasons were more common in other malignancies and other reasons. In patients who use steroid in the treatment had higher infection rates in patients without steroid treatment (p<0.05). In CG, cultures were negative in 33 patients (45.8%), positive blood cultures were obtained in 39 patients (54.2%). Fungal infections were in the first line and staphylacoccus aireus were in the second line of microorganisms.  

   

Conclusion: One third of IVAD removed before completing the treatment in pediatric patients receiving chemotherapy.  In hematologic malignancies, the removal of IVAD before completing the treatment is common and most common cause was infection. Complications and removal of IVAD due to infections were more frequent in patients with steroid treatment.

 

İMPLANTE EDİLEBİLİR VENÖZ PORT KATETERLERİN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Amaç: Pediatrik onkoloji hastalarında yada uzun süreli intravenöz yol ihtiyacı olan pediatrik yaş grubunda, cerrahi olarak takılan venöz port kateterlerin çıkarılma nedenlerini araştırmak ve tedavisi bitmeden çıkarılan port kateterlerin çıkarılma sebeplerini irdelemek üzere retrospektif bir çalışma yapılmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2000-Haziran 2013 tarihleri arasında bölümümüzce cerrahi yöntemle takılan ve çıkarılan port kateterli hastaların yaş, cinsiyet, tanı, kullanılan katetere ait özellikler (boyut, takıldığı ven, vücutta kalış süresi), ortaya çıkan komplikasyonlar, çıkarılma nedenleri ile kateter enfeksiyonu (kültür sonuçları, kullanılan antibiyotikler, steroid kullanılma öyküsü) varlığı retrospektif olarak değerlendirildi. Tedavisi sona erdiği için çıkartılan olgular (TSEG) ile komplikasyon (KG) nedeniyle çıkarılan olgular karşılaştırıldı.

 

Bulgular. Çalışmaya bilgilerine ulaşılan 242 hasta alındı. Erkek kız oranı 1,32:1, yaş ortalaması ise 9,4 (4-9 yaş) yıldı. Kateterlerin 167’si (%69) sağ eksternal, 58’i (%24) sağ internal juguler vene yerleştirilmişti. Olgular tanılarına göre hematolojik malignansiler (n:77,%31,8), solid tümörler (n:94,%38,8), diğer malignensiler (n:57,%23,6) ve malignensi dışı (n:14,%5,8) olarak gruplandırıldı. Olguların %97,5’inde port takılması sırasında komplikasyon olmadığı görüldü. İşlem sırasında 3 olguda portun ventriküle gittiği (%1,2), 2 olguda hematom olduğu (%0,8) ve 1 olguda bağlantı ile ilgili sorunların olduğu (%0,4) saptandı. TSEG’e 170 (%70,2) KG’ye 37 (%29,8) hasta dahil edildi. TSEG grubunda erkek kız oranı 1.32:1 iken KG’de bu oran 1.15:1’di. KG’de port çıkarılma endikasyonları arasında enfeksiyon (n:37,%51,4), hazne cilt bütünlüğünün bozulması (n:13,%18,1), kaçak (n:7,%9,7), port ucunda trombüs (n:6,%8,3) ve hemodiyalize çevrilme (n:2,%2,8) yer almaktaydı. Çıkarılma sebepleri tanıları ile ilişkilendirildiğinde hematolojik ve solid malignensilerde enfeksiyon ön plana çıkarken diğer malignensilerde ve malignensi dışı sebeplerde diğer nedenler öne çıkmaktadır. Steriod kullanan hastalarda enfeksiyona bağlı port çıkarılması streoid kullanmayanlara göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur (p<0.05). KG’de 33 (%45,8) hastadan alınan kültürlerde üreme olmazken, 39 hastanın (%54,2) kan kültüründe üreme olmuştur. Bu olgulardan elde edilen kültürlerde mantar enfeksiyonları birinci sırada yer alıdığı, stafilokok aureus’un ikinci sırada yer aldığı izlenmiştir.

 

Sonuç: Kemoterapi alan pediatrik yaş grubu hastalarda, intravenöz port takılan olguların yaklaşık üçte birlik kısmı tedavi sonlanmadan çıkarılmaktadır. Hematolojik malignansi nedeniyle port takılan olgularda tedavi sonlanmadan port çıkarılması daha sık olup en önemli neden ise enfeksiyondur. Streoid alan hastalarda komplikasyon oranları ve enfeskiyona bağlı port çıkarılması daha sıktır.

 

 

 

 

Close