31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 29

The abdominal tuberculosis: A rare cause of intestinal obstruction

Introduction: Tuberculosis infection is still a major cause of morbidity and mortality worldwide. Lately, incidence of the disease increased in developed countries due to migration from the areas in which the disease is common, and in particular due to immunosuppression caused by AIDS. Approximately 3% of cases of tuberculosis and %12 of extrapulmonary forms of TB is gastrointestinal tuberculosis.

Case:  2.5 years old male with Down's syndrome with abdominal pain, vomiting was referred to our clinic and presented with right lower quadrant abdominal tenderness.  Presence of a foreign body at right lower quadrant in direct x-ray image led us do laparotomy and we found appearance compatible with tuberculous peritonitis. We determined obstruction at the ileocecal region containing the disease and we performed resection anastomosis. With appropriate medication started right after the surgery, the patient had no complications.

Conclusions: Children with tuberculous peritonitis are rare. The risk increases with immunosuppression caused by HIV infection, Down syndrome, or other causes. Tuberculous peritonitis may present with intermittent abdominal pain, vomiting, distention and also can be manifested with acute abdominal syndrome due to obstruction or perforation. If suspected, an exploratory laparotomy and peritoneal biopsy is the gold standard. The disease can be diagnosed by growth of bacilli in culture, histological presence of granulomas containing caseous necrosis and specific appearance seen during laparotomy. After diagnosis and with anti-tuberculosis treatment, complications or recurrence in is very rare. With early diagnosis and timely initiated appropriate treatment, the prognosis is quite good, but a delay in diagnosis increases morbidity and mortality.

Abdominal tüberkulozis: nadir bir intestinal obstruksiyon nedeni

Giriş: Tüberküloz enfeksiyonu halen dünya çapında önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Hastalığın yaygın olduğu yerlerden alınan göçler ve özellikle AIDS hastalığının neden olduğu immunsupresyon gibi nedenlere bağlı olarak son zamanlarda gelişmiş ülkelerde görülme sıklığı artmıştır. Tüberküloz vakalarının yaklaşık %3’ünü ve ekstrapulmoner tbc’nin %12’sini  gastrointestinal tbc oluşturur.

Olgu:  Kliniğimize 2.5 yaşında, down sendromlu, karın ağrısı, kusma şikayeti ile başvuran hastamızda batın sağ alt kadranda hassasiyet ve direk grafide bu bölgede yabancı cisim imajı bulunması üzerine laparotomi yapılmış ve tüberküloz peritonit ile uyumlu görünüme rastlanmıştır. İleoçekal bölgeyi içeren hastalığa bağlı kısmı obstrüksiyon olduğu saptanmış ve bu kısma rezeksiyon anastomoz yapılmıştır. Cerrahi sonrasında uygun medikal tedavi alan hastamızda herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir.

Tartışma: Çocuklarda tüberküloz peritonit nadir görülür. HIV pozitifliği, down sendromu ya da başka nedenlere bağlı immunsupresyon durumlarda görülme olasılığı artar. Tüberküloz peritonit aralıklı karın ağrı, kusma, distansiyon gibi nedenler ile karşımıza çıkabileceği gibi obstrüksiyon ya da perforasyon yaparak akut karın sendromuna da neden olabilir. Tanıdan şüphelenilen durumlarda eksploratif laparotomi ve periton biyopsisi alınması altın standarttır. Tanı kültürde basilin üretilmesi, histolojik olarak  kazeöz nekroz içeren granülomların görülmesi ya da laparotomi sırasında spesifik görünüm ile karşılaşılması ile konulur. Tanı konulmasının ardından verilen anti tbc tedavi sonrasında hastalarda komplikasyon veya rekürrens oldukça nadirdir. Zamanında tanı konulan ve uygun tedavi başlanan hastalarda prognoz oldukça iyidir ancak tanının gecikmesi ile mortalite  ve morbidite oranı artmaktadır.

Close