31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 115

BİLATERAL OVER TERATOMA

INTRODUCTION: Mature cystic teratoma is the most common type of ovarian germ cell tumors. Like other over tumors it usually presents on the second decade of life.    

CASE: A 16 years old female presented with history of abdominal pain persisting for nearly one year. On physical examination 150x150 mm left abdominal mass lesion was palpated. Abdomen CT ultrasound examination revealed pelvic 120x150x85 mm and left abdominal 85x85x90 mm cystic lesions with wall calsification including solid components. Serum alfa fetoprotein and human beta chorionic gonadotropin levels were measured as 0.83 IU/mL and <0.5 mIU/ml, respectively. On October 2011 total exicion of bilateral ovarian lesions and left over distorsion were performed. Pathological evaluation of surgical specimens revealed mature teratoma.

DISCUSİON:Ninety nine percent of childhood overian mass lesions are benign. Most prevalent germ cell tumor of the ovary is teratoma. Ten percent of matur teratomas are bilateral. Treatment is the total excision of the lesion. In our case the tumor was totally excisized with preservation of the ovary.

 

BİLATERAL OVER TERATOMU

Giriş

Matür kistik teratom overin germ hücreli tümörleri içinde en sık rastlanan tipidir. Tüm over tümörleri gibi yaşamın ikinci dekadında sık rastlanır.

Olgu

16 yaş kız hasta 1 yıldır aralıklı olan karın ağrısı yakınması mevcut. Fizik muayenede batın sol tarafında 15x15 cmlik kitle palpe edildi. Abdominal BT’de pelvik bölgede 120x150x85mm ve batın sol bölgesinde 85x85x90 mm duvarında kalsifikasyon içeren kistik lezyon saptandı. dikkati çekmiştir. Hastanın bakılan alfa fetoprotein (AFP) 0.83IU/ml, human koryonik gonodotropin  beta subunit (βHCG) <0.5 mIU/ml saptandı. Hastaya  ekim 2011 ‘de   sağ ve sol over kaynaklı kitle eksizyonu ve sol over detorsiyonu uygulandı. Patoloji roporunda matür teratom saptandı. Hasta halen remisyonda takip edilmektedir.

Tartışma

Çocukluk çağında over kitlelerinin %99’u benigndir. Overin en  sık görülen germ hücreli tümörü teratomdur.Matür teratomların %10 kadarı bilateraldir. Tedavi esas kitlenin total olarak çıkarılmasıdır.Bizim olgumuzda da  over dokusu korunarak kitle eksizyonu yapılmıştır.

Close