31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 24

Effects of water and lipid phases of meconium on contractility of mesenteric artery

Aim: Clinical and experimental studies on gastroschisis showed that fetus releases meconium into amniotic fluid and that meconium causes intestinal injury in the fetuses with gastroschisis. The mechanism of injury is not clear. In-vivo and in-vitro studies showed that meconium has an vasoconstrictor effect on umblical vessels and Doppler flow studies of fetuses with gastroschisis showed the differences in mesenteric arteries (MA) supplying the intestines.  Meconium has the potential of ischemia on MA with vasoconstriction. Which substances in meconium causes this effect is not shown. We extracted water and lipid phases of meconium in this study. We aimed to determine each effect of the water and lipid phases of meconium on contractility of MA that supplying the intestines.

Materials and Methods: Thirty-two chick embryos aged 18 days were used in the study. Meconium is fractioned into water and lipid phases. MA tissues were divided into four groups. Only one MA tissue from each embryo prepared and suspended in the organ bath. Isometric contraction responses were created in MA tissues by one hour of incubation in Krebs-Henseleit solution for the control group and in water or lipid phase meconium prepared with 1/400 concentration of Krebs-Henseleit solution for other groups. In addition, isometric contraction responses were created in each MA tissue by KCl before and after incubation. Isometric contractions of MA were evaluated.

Results: In water and lipid phase of meconium groups compared with the control group, isometric contractile responses at the end of the incubation were significantly different (p<0,05). When water phase of meconium group compared with lipid phase of meconium group, isometric contractile responses at the end of the incubation were significantly different (p<0,05). For meconium groups isometric contractile responses were compared before and after incubation and found significantly different (p <0,05).                          

Conclusion:  We determined that water phase of meconium causes more vasoconstructive effect on MA than lipid phase of meconium. Lipid phase of meconium increases the sensitivity to vasoconstructive agent. Meconium alone shows both effects and supports our findings.

Mekonyumun su fazı ve yağ fazının mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri

Amaç: Klinik ve deneysel çalışmalarda fetüsün amnion sıvısı (AS) içine mekonyum çıkardığı ve mekonyumun gastroşizisli fetüslerde barsak hasarına yol açtığı gösterilmiştir. Mekonyumun hangi mekanizma ile barsaklarda hasar oluşturduğu bilinmemektedir. İn-vitro ve in-vivo çalışmalar mekonyumun umbilikal damarlar üzerinde vazokonstrüktif etkisi olduğu ve gastroşizisli fetüslerde yapılan Doppler akım çalışmalarında barsakları besleyen mezenterik arter (MA) kan akımlarında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Mekonyumun barsakları besleyen MA üzerinde vazokonstrüksiyon etkisi ile iskemi yaratması mümkün görünmektedir. Mekonyumun içeriğindeki hangi madde ya da maddelerin MA üzerinde kontraktilite oluşturduğu bilinmemektedir. Mekonyum su ve yağ fazlarına ayrılarak her bir fazın MA kontraktilitesi üzerine etkilerini saptamak amacı ile çalışma planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 18 günlük 32 adet civciv embriyosu kullanıldı. Mekonyum, su ve yağ fazlarına fraksiyone edildi. MA dokuları dört gruba ayrıldı. Her embriyodan bir adet MA dokusu hazırlanarak organ banyosuna asıldı. MA dokuları kontrol grubunda Krebs-Henseleit solüsyonunda, diğer gruplarda 1/400 konsantrasyonda Krebs-Henseleit solüsyonu ile hazırlanmış mekonyum, su ve yağ fazında bir saat süre ile inkübe edilerek izometrik kasılma yanıtları oluşturuldu. Ayrıca her bir MA dokusunda inkübasyon öncesi ve sonrası KCl ile izometrik kasılma yanıtları oluşturuldu. MA’de  oluşturulan izometrik kasılma yanıtları değerlendirildi.

Bulgular: Mekonyum, su ve yağ fazı grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında inkübasyon sonu izometrik kasılma yanıtlarında anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Su ile yağ fazı grubu karşılaştırıldığında inkübasyon sonu izometrik kasılma yanıtlarında anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Mekonyum ve yağ fazı grubunda inkübasyon öncesi ve sonrası izometrik kasılma yanıtları karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptandı (p<0,05).                            

 Sonuç: Mekonyumun su fazının yağ fazına oranla MA üzerinde daha belirgin vazokonstrüktif etki oluşturduğu gösterildi. Mekonyumun yağ fazının vazokonstrüktif ajana duyarlılığı arttırdığı gösterildi. Mekonyumun tek başına her iki etkiyi de göstermesi bulguları desteklemektedir.

Close