31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 51

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DORSAL PENILE BLOCK TO PENILE TISSUE

Aim: Dorsal penile block (DPB) is frequently used in pain management following several surgeries such as circumcision, hypospadias, urethral dilatation in children. DPB may cause hematoma, edema, hemorrhage, osteomyelitis, glanular ischemia, and central nervous system toxicity. An experimental study is conducted to evaluate the effect of DPB to penile tissue.

Methods: Twelve male rats were included to study. After anesthetized with ketamin hydrochloride penile tissue was harvested without any intervention in control group (CG, n:6). In penile block group (PBG, n:6) 0.25% bupivacaine without adrenaline (0.5 mg/kg) was infused with a 30 mm 23 G needle in antiseptic conditions. Penile block was performed in the same performed in clinical experience; to penile dorsal root, at one and elven o’clock sites and ventral site in equal amount and at a slow rate. 1 hour after infusion, penile tissue was harvested for biochemical and histopathological examination. The results were evaluated with Kruskal Wallis test.

Results: Biochemically, NO and SOD levels were significantly decreased in PBG compared to CG (p<0.05). MDA levels were significantly increased in PBG compared to CG (p<0.05). Histopathological examination revealed that S100 staining was significantly higher in PBG than in CG (p<0.05). There was no significant difference between groups regarding to inflammation, epithelial loss and vascular obliteration.

Conclusion: These results show that dorsal penile block causes alteration in oxidative stress markers, whereas not cause histopathological damage. Future studies are needed to clarify the etiology of complications seen in penile tissue after dorsal penile block.

DORSAL PENIL BLOK UYGULANMASININ PENIL DOKUYA ETKILERININ INCELENMESI

Amaç: Çocukluklarda sünnet, hipospadias onarımı, üretral dilatasyon gibi işlemlerin ağrı yönetiminde penil blok sıklıkla kullanılmaktadır. Dorsal penil blok yapmanın hematom, lokal ödem, kanama, osteomyelit, glanuler iskemi, santral sinir sistem toksisitesi görülebilmektedir. Dorsal penil blok uygulanmasının penil dokuya olan etkilerini araştırmak amacıyla deneysel bir çalışma planlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmada 12 adet erkek sıçan kullanılmıştır. Ketamin hidroklorür ile anestezi uygulandıktan sonra kontrol grubunda (KG, n:6) bir işlem yapılmadan tüm penil doku örneklenmiştir. Penil blok grubunda (PBG, n:6) genel antisepsi kuralları sağlandıktan sonra %0.25’ lik adrenalinsiz bupivacaine (0.5 mg/kg) 30 mm 23 G iğne ile klinikte uygulandığı şekilde; penis kökü dorsaline, saat 1 ve 11 hizalarına ve ventral yüze eşit miktarlarda ve yavaş hızla verilmiştir. İşlemden 1 saat sonra penil dokular histopatalojik ve biyokimyasal değerlendirme için örneklenmiştir. Elde edilen değerler Kruskal Wallis testi ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Biyokimyasal olarak NO ve SOD düzeylerinin PBG’da KG’na gore anlamlı derecede azalmış olduğu görüldü (p<0.05). MDA düzeylerinin PBG’da KG’na gore anlamlı derecede artmış olduğu görüldü (p<0.05). Histopatolojik değerlendirmede S100 boyanmasının PBG’da KG’na gore, anlamlı derecede artmış olduğu görüldü (p<0.05). Gruplar arasında inflamasyon, epitel kaybı ve vasküler obliterasyon parametreleri açısından anlamlı bir fark görülmedi.

Sonuç: Bu sonuçlar penil blok uygulanmasının oksidatif belirteçlerde değişikliğe neden olduğunu ancak histopatolojik hasara neden olmadığını göstermektedir.  Penil blok uygulanması bağlı peniste ortaya çıkan  komplikasyonların nedenini ortaya koymaya yönelik daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Close