31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 154

NONOVARIAN PELVIC MASSES

Introduction: Majority of the pelvic masses originate from ovaries. In this study, we aimed to evaluate the patients who have  pelvic masses of  nonovarian causes.

Patients and Methods: All patients treated for a pelvic mass between the dates  January 1st 2011, and April 1st 2013 are included in the study.

Results: There were 56 patients enrolled in the study. Of these,  43 (77%) had ovarian masses. The remaining 13 patients (23%) comprised the study group. The mean age was 8±4,7  (18 months-16 years) years. In 6 cases (46%), histopathological examination was consistent with malignant tumor.

Case

Age (Year)

G

Presenting Symptom

Physical Examination

İmaging

Clinical Diagnosis

Surgical intervention

Histopathology

1

10

F

AP-PA

SPM

US

İmperforate hymen

Hymenoplasty

Not

2

11

F

AP-PA

SPM

US

İmperforate hymen

Hymenoplasty

Not

3

13

F

AP-PA

SPM

US

İmperforate hymen

Hymenoplasty

Not

4

16

F

AP-PA

SPM

US

İmperforate hymen

Hymenoplasty

Not

5

2

F

AP-
Menstrual pain

SPM

US

Uterus didelphys

Septum excision

Not

6

13

M

AP

Presacral mass- Digital rectal examination

US, CT, MRI

Presacral tumor

Trucut biopsy

pNET

7

10

M

AP

SPM

CT

Ovarian mass?, torsion?

Open surgery

Myofibroblastic tumor

8

4

F

AP

SPM

CT

Ovarian mass?, torsion?

Open surgery

Mesenteric lymphangioma

9

6

F

AP-AD
 

SPM

MRI

Pelvic mass

Trucut biopsy

Rhabdomyosarcom

10

8

M

AP-AD

SPM

MRI

Pelvic mass

Trucut biopsy

Lymphoma

11

2

M

Leg pain

Gait disturbance

MRI

Presacral mass

İncisional biopsy

pNET

12

1,5

F

Constipation

Presacral mass-Digital rectal examination

US, MRI

Presacral mass

Trucut biopsy

Yolk sac tumor

13

9

M

AD

SPM

CT

Prevezikal mass

Total excision

Desmoplastic tumor

AP:Abdominal Pain, PA:Primary Amenorrhea, AD:Abdominal Distension, SPM:Suprapubic Mass, US:Ultra Sonography, CT:Computed Tomography, MRI:Magnetic Resonance Imaging, pNET:primitive Neuroectodermal Tumor.

Conclusion: Although the majority of pelvic masses originate from ovaries, the range of differential diagnosis is wide. The presentation  of these masses may differ according to underlying etiology. In this study, different types of presenting complaints has been observed . The diagnosis of the patients extended from extremely benign conditions such as imperforate hymen to very aggressive malignant tumors. In the presenting series, we conclude that possibility of malignant tumor presence is extremely high in pelvic masses that are not of ovarian origin, and these patients should be managed accordingly.

OVERDEN KAYNAKLANMAYAN PELVİK KİTLELER

Giriş: Pelvik lokalizasyonlu kitlelerin çoğunluğu over kaynaklıdır. Bununla beraber pelvik kitle ile karşımıza çıkabilen farklı hastalıklar vardır. Bu çalışmada overden kaynaklanmayan kitlelerdeki klinik deneyim paylaşılacaktır.

Hastalar ve Yöntem:1 Ocak 2011 ile 1 Nisan 2013 tarihleri arasında pelvik kitle nedeniyle izlenen hastalar dahil edildi.

Bulgular:Tedavi alan 56 hastanın43’ünde (% 77) kitle over kaynaklıydı. Kalan 13’ü (% 23) çalışma grubunu oluşturdu. Ortalama yaş8±4,7 (18 ay-16 yıl) yıldı. Histopatolojik inceleme 6 (% 46) olguda habis tümör ile uyumluydu.

Olgu

Yaş (Yıl)

C

Başvuru
Yakınması

Fizik Muayene

Görüntüleme

Klinik Tanı

Cerrahi
Girişim

Histopatoloji

1

10

K

KA-PA

SPK

US

İmperfore himen

Himenoplasti

Yok

2

11

K

KA-PA

SPK

US

İmperfore himen

Himenoplasti

Yok

3

13

K

KA-PA

SPK

US

İmperfore himen

Himenoplasti

Yok

4

16

K

KA-PA

SPK

US

İmperfore himen

Himenoplasti

Yok

5

2

K

KA-
Menstürial ağrı

SPK

US

Uterusdidelfis

Septum eksizyonu

Yok

6

13

E

KA

Presakral kitle –rektal tuşe

US, BT, MRG

Presakral tümör

Trucut biyopsi

pNET

7

10

K

KA

SPK

BT

Overyan kitle?,torsiyon?

Açık cerrahi

Miyofibroblastik tümör

8

4

K

KA

SPK

BT

Overyan kitle?,torsiyon?

Açık cerrahi

Mezenterik lenfanjiom

9

6

K

KA-KŞ
 

SPK

MRG

Pelvik kitle

Trucut biyopsi

Rabdomiyosarkom

10

8

E

KA-KŞ

SPK

MRG

Pelvik kitle

Trucut biyopsi

Lenfoma

11

2

E

Bacak ağrısı

Yürüme bozukluğu

MRG

Presakral kitle

İnsizyonel biyopsi

pNET

12

1,5

K

Kabızlık

Presakral kitle –rektal tuşe

US, MRG

Presakral kitle

Trucut biyopsi

Yolk kesesi tümörü

13

9

E

SPK

BT

Prevezikal kitle

Total eksizyon

Desmoplastik tümör

KA:Karın Ağrısı, PA:Primer Amenore, KŞ:Karın Şişliği, SPK:Suprapubik Kitle, US:Ultrasonografi, BT:Bilgisayarlı Tomografi, MRG:Manyetik Rezonans Görüntüleme, pNET:primitif  Nöroektodermal Tümör.

Sonuç: Pelviste yerleşmiş kitlelerin çoğu over kaynaklı olmakla birlikte, geniş bir ayırıcı tanı yelpazesi vardır. Bu kitlelerin etyolojileri ile ilgili olarak prezentasyonları farklıdır. Nitekim sunulan hastaların başvuru yakınmaları çok farklılık göstermektedir. Buna paralel olarak nihai tanılar imperfore himen gibi son derece selim patolojilerden, oldukça habis seyirli tümörlere uzanmaktadır. Yine sunulan seride olduğu gibi, overden kaynaklanmayan pelvik kitlelerde habis tümör görülme olasılığı son derece yüksektir.

Close