31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 88

INTRAABDOMINAL FIBROMATOSIS: CASE REPORT

Introduction: Fibromatosis are rare local spindle cell proliferations. Fibromatosis are growing up in style with infiltrating the surrounding tissues, do not metastasize. In this study, a case of  localized ileocecal fibromatosis, which is occurring after previous abdominal surgery, was presented.

Case Report: 14 years old female patient presented with swelling in the abdomen. We learned from her medical history that was made appendectomy three years ago and that was also consistent with the pathology of acute appendicitis. Physical examination revealed a palpable hard mass in the right lower quadrant. Tumor markers were normal. In abdominal ultrasonography, 12x10x7 cm heterogeneous mass with right lower quadrant and the right kidney hydronephrosis was observed.In magnetic resonance imaging, 83x88 mm heterogeneous mass lesion with placement of the right ovary was observed. It was observed that lesion pushed ureter laterally and contained in solid-cystic components and formed by compression of the bladder and ureterovesical junction on the right. The patient was operated with the diagnosis of ovarian tumors. There was a mass who dial to the right lower abdomen, infiltrating the ileocecal region and getting into the roof of the appendix. The mass was adherent to the right ovary inferiorly and was doing to the compression of the üreter posteriorly. Ureter and ovary were separated from mass with dissection.And then mass was removed together with the ileocecal region. Ileocolonic anastomosis was performed. Histopathological examination resulted as an intra-abdominal fibromatosis (IF).

Conclusion: IF is a rare benign neoplasm of fibrous tissue abdominal. Almost all sporadic. However, previous surgery, it is been found to stimulate tumor. The present case also undergone abdominal surgery. In preoperative evaluation and even in the light of the findings of surgery, this diagnosis was not considered. Hovewer it was diagnosed by histologic examination. Especially in patients with a history of previous surgery, IF should be taken in the differential diagnosis.

İNTRAABDOMİNAL FİBROMATOZİS: OLGU SUNUMU

Giriş: Fibromatozisler nadir görülen, yerel iğsi hücre proliferasyonları olup çevre dokulara infiltratif tarzda büyümekle birlikte metastaz yapmazlar. Bu çalışmada geçirilmiş intraabdominal cerrahi sonrası ortaya çıkan ileoçekal yerleşimli bir fibromatozis olgusu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: 14 yaşında kız hasta, karında şişlik yakınması ile başvurdu. Öyküsünden 3 yıl önce apendektomi yapıldığı ve patolojisinin de akut apandisit ile uyumlu olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde sağ alt kadranda ele gelen sert kitle mevcuttu. Tümör belirteçleri normaldi. Abdominal ultrasonografide, sağ alt kadranda 12x10x7 cm heterojen kitle görünümü ve sağ böbrekte hidroüreteronefroz izlendi. Manyetik rezonans görüntülemede sağ over yerleşiminde 83x88 mm boyutlarında heterojen kitlesel lezyon izlendi. Sağda mesane ve üreterovezikal bileşkeye bası oluşturduğu, üreteri laterale ittiği ve solid-kistik komponentler içerdiği gözlendi. Hasta over tümörü ön tanısı ile ameliyata alındı. Karnın sağ alt kadranını dolduran, ileoçekal bölgeyi infiltre eden ve apendiks kökünü içine alan kitle mevcuttu. Bu kitle inferiorda sağ overe yapışıktı ve posteriorda üretere bası yapıyordu. Üreter ve over diseksiyonla kitleden ayrılarak kitle ileoçekal bölge ile beraber çıkartıldı ve ileokolonik anastamoz yapıldı. Histopatolojik inceleme intraabdominal fibromatozis (İF) olarak sonuçlandı.

Sonuç: İF abdominal fibröz dokudan kaynaklanan az rastlanan selim bir neoplazmdır. Tamamına yakını sporadiktir. Ancak geçirilmiş cerrahinin bu tümörü tetiklediğine dair görüşler mevcuttur. Sunulan olgu da abdominal cerrahi geçirmiştir. Ameliyat öncesi değerlendirmede ve hatta ameliyat bulguları ışığında bu tanı gündeme gelmemiştir. Tanı ancak histolojik inceleme ile konulabilmiştir. Özellikle geçirilmiş cerrahi öyküsü olan hastalarda ayırıcı tanı içine İF alınmalıdır.

Close