31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 137

COMPARISON OF POSTOPERATIVE PAIN LEVEL OF PEDIATRIC PATIENTS WHO HAD OPEN SURGERY OR LAPAROSCOPIC PROCEDURES FOR APPENDECTOMY

AIM:

To evaluate prospectively laparatomic  and laparoscopic apendectomy cases in our clinic  in term of postoperative pain, mobilization and discharge times.

MATERIAL AND METHOD:Randomly selected 5-17 years old laparotomic or laparoscopic appendectomy cases with diagnosis of appendicitis were enrolled in this study. Age, sex, weight, duration of anesthesia and surgery, surgical intervention types were recorded. Both groups underwent a standard anestezia and surgical procedures. In postoperative period, hemodynamic data, sedation scores and by Visual Analogue Scale (VAS), Cheops Pain Scale and Wong-Baker Scale, pain scores were followed up to 48 hours. Groups were analyzed and compared in terms of postoperative analgesic requirement, complications, side effects, initial mobilization time and duration of hospitalization.

RESULTS:Anesthesia and surgery times were significantly shorter in laparatomic apendectomy group (p˂0.001). Postoperative second and forth hour systolic blood pressure level was significantly higher in laparotomic group (p˂0.05). There were no significant difference between the two groups in term of first 24 hour hemodynamic parameters, sedation scores, time dependent changes in all pain scores,  initial mobilization time and duration of hospitalization.

CONCLUSION: In our study there were no statistical significant difference between patient groups composed of children having laparotomic or laparoscopic apendectomy procedures in term of postoperative pain. Laparoscopic procedures being less painful thesis seems not valid for laparoscopic appendectomy. We think that laparoscopic appendectomy has only cosmetic incision advantage among children.

Laparoskopik ve Açık Cerrahi Yöntem ile Apendektomi Uygulanan Çocuk Hastaların Postoperatif Ağrı Düzeyinin Karşılaştırılması

Amaç:Laparoskopik apendektomi uygulaması insizyona bağlı kozmetik endişeler ve  minimal invaziv olması nedeni ile son on yılda  açık apendektomi uygulamalarının yerini almıştır.  Çocuk olgularda laparoskopik apendektomide ağrı, mobilizasyon ve taburculuk süresini değerlendiren çalışmalar çok az sayıdadır. Kliniğimizde laparoskopik ve açık apendektomi yaptığımız olguları prospektif olarak değerlendirerek ameliyat  sonrası ağrı, mobilizasyon ve taburculuk süreleri açısından  karşılaştırılmasının amacladık.

Materyal ve Metod:Çalışmaya apendisit tanısı ile rastgele seçilerek açık veya laparoskopik apendektomi uygulanan 5-17 yaş arası  çocuk olgu alındı. Olguların yaş, cinsiyet, ağırlık, anestezi ve cerrahi süreleri, yapılan cerrahi girişim şekilleri kaydedildi. Her iki gruba standart anestezi ve cerrahi işlemler uygulandı. Postoperatif dönemde hemodinamik veriler, sedasyon skoru,Visuel Analog Skala (VAS), Cheops Ağrı Skalası, Wong-Baker Skalası ile 48 saat ağrı düzeyi takip edildi. Elde edilen veriler analiz edilerek gruplar arasında postoperatif analjezik ihtiyacı, komplikasyonlar, yan etkiler, ilk mobilizasyon zamanları ve hastanede yatış süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular:İki grup hasta değerlendirildiğinde anestezi süresi ve cerrahi süresi açık apendektomi grubunda anlamlı olarak kısa bulundu (p<0.001). İlk 24 saat için hemodinamik parametreler sedasyon skoru ve tüm ağrı skorlarında zamana bağlı değişimlerin iki grup arasında anlamlı farklılık göstermemiştir.  İstatiksel olarak anlamlı olmasada Postop 15 dakikada Tramalol ihtiyacı laparoskopik grupta  %11,8 iken açık cerrahi grubunda %0 olarak daha yüksek oranda bulundu. Her iki grup arasında mobilizasyon zamanları ve taburculuk süreleri açısından da fark belirlenmedi.

Sonuç: Laparoskopik ve açık apendektomi uygulanan çocuk olgularda postoperatif ağrı değerlendirmelerinde istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Laparoskopik girişimlerin daha az ağrılı olduğu görüşü apendektomi uygulaması için geçerli görülmemektedir. Laparoskopik apendektomi uygulamasının  çocuk olgularda sadece insizyona bağlı kozmetik avantajı olduğunu düşünmekteyiz.

Close