31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 19

A Rare Condition İn Children: Renal Pseudoaneurysm After Penetrating Abdominal Traumas

Aim

Conservative approach is satisfactory for renal injuries that occur after penetrating or blunt abdominal traumas in children. Post-traumatic renal pseudoaneurysm (RPA) is a extremely rare condition. In this report a child with RPA after penetrating abdominal injury is presented.

Case

16 year old male patient was admitted to our emergency department after stabbing. The patient, with a wound in the left lumbar region, respiratory distress and pneumothorax on the chest X-Ray, underwent chest tube. Abdominal  CT determined 3X2 cm laceration at the upper part of the spleen, laceration at upper part of the  left kidney extending from the cortex to the  pelvis and haemorrhagic fluid around it. The patient who was hemodynamically stable was followed conservatively. On the 7th day of the trauma the patient had macroscopic hematuria while he was discharging. Control abdominal CT scan revealed a 4x5 cm pseudoaneurysm at the upper pole of the left kidney. Angiographic embolization, a kidney conservative approach, was performed after 5-day follow-up, because he was still hemodynamically unstable and hematuria was going on. The patient is being followed without any complication for 8 months.

Discussion

Renal injuries are the result of open or blunt abdominal traumas in children. RPA is a very rare condition and only four cases have been reported in English language literature. As can be seen in the first few days after injury patients with RPA may be asymptomatic for many years. Patients present with early or late post-traumatic hematuria and lumbar pain. Diagnosis can be confirmed with Doppler USG or CT. Healing spontaneously with close monitoring in hemodynamically stable patients can be observed but the general approach is to embolized angiographically and to avoid nephrectomy. As a result, patients with renal injury should be followed for a long time and children and their families should be informed about the potential risks.

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Durum: Delici Batın Travması Sonrası Gelişen Renal Psödoanevrizma

GİRİŞ

Çocuklarda künt ya da açık batın travması sonrası oluşan renal yaralanmalar için genellikle konservatif yaklaşım yeterli olmaktadır. Travma sonrası renal psödoanevrizma (RPA) gelişmesi ise oldukça nadir görülen bir durumdur. Burada penetran batın travması sonrası RPA gelişen bir hasta sunulmaktadır.

OLGU

16 yaşında erkek hasta bıçaklanma sonrası acil servise başvurdu. Sol lomber bölgede 2 cm’lik kesisi ve solunum sıkıntısı olan hastanın akciğer grafisinde solda pnomötoraks saptandı ve hastaya göğüs tüpü takıldı. Kontrastlı batın tomografisinde dalak üst kısmında 3X2 cm’lik laserasyon, sol böbrek üst kesiminde kortexten pelvise uzanan laserasyon hattı ve çevresinde hemorajik sıvı saptandı. Hemodinamik olarak stabil olan hasta konservatif izlendi. Taburculuğu planlanan hastanın travmanın 7. gününde makroskopik hematürisi oldu. Kontrol görüntülemesinde sol böbrek üst polde 4x5 cm’lik pseudoanevrizma saptandı. 5 gün izlenen hastanın hematürisinin devam etmesi ve hemodinamik olarak instabil olması nedeni ile böbrek koruyucu bir yaklaşım olan anjiyografik embolizasyon yapıldı. Hasta işlem sonrası 8. aydır sorunsuz olarak izlenmektedir.

TARTIŞMA

Renal yaralanmalar çocuklarda künt ya da açık batın travması sonrası oluşmaktadır. RPA ise çok ender bir durumdur ve İngilizce literatürde sadece 4 olguda rapor edilmiştir. RPA travmadan sonraki ilk günlerde görülebileceği gibi hastalar yıllarca asemptomatik olabilir. Klinikte karşımıza travma sonrası erken ya da geç dönemde gelişen hematüri ve lomber ağrı ile çıkmaktadır. Tanısı Doppler USG veya bilgisayarlı tomografi ile konulmaktadır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda yakın monitorizasyon ile kendiliğinden iyileşmesi beklenebileceği gibi genel yaklaşım anjiyografik embolizasyon yapılması ve nefrektomiden kaçınılması yönündedir. Sonuç olarak renal travma geçiren hastalar uzun süre takip edilmeli, çocuk ve ailesi olası riskler hakkında bilgilendirilmelidir.

Close