31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 128

Natural Orifice Trans-Umbilical Surgery (NOTUS) appendectomy is an efficient procedure for complicated childhood appendicitis compared to conventional 3-port laparoscopic appendectomy

Background/Purpose: We investigated the safety and feasibility of appendectomy via natural orifice trans-umbilical surgery (NOTUS-A) for advanced appendicitis in childhood, and compared it to standard 3-port laparoscopic appendectomy (LAP-A). 

Methods: The study was designed as a retrospective analysis of children with complicated appendicitis, who were managed with LAP-A or NOTUS-A between March 2011 and May 2013. Patient demographics, operative findings and postoperative outcomes were documented.

Results: A total of 100 children (male to female 61/39) with complicated appendicitis who underwent to LAP-A (n = 67) and NOTUS-A (n = 33) were included. The groups were comparable in terms of demographics, operative findings, and postoperative outcomes. Conversion to open surgery rate (4 vs. 1) was comparable between groups, with causes seen in group LAP-A: unsafe ligation of the appendicular stump, mesoappendix bleeding, dissection disturbance of a retrocecal complicated appendicitis, as well as a handling disturbance of vulnerable tissues in one child (which required conversion in the NOTUS-A group).

Conclusion: NOTUS-A provides efficient and safe operative outcomes in complicated appendicitis. In addition to achieving a scarless wound, NOTUS-A offers the advantage of creating a larger incision, improved manipulation of inflamed tissues with index finger dissection, and removal of overly enlarged appendicular masses.

 

Çocuklarda komplike apandisit tedavisinde Doğal Orifis Trans-Umbilikal Cerrahi (DOTUC), Konvansiyonel Laparoskopik Apendektomi ile benzer etkinlikteki bir yöntemdir.

Önbilgi/ amaç: Çocukluk çağı komplike apandisit olgularında doğal orifis trans-umbilikal cerrahi ile apandektominin (DOTUC-A) standard 3 port laparoskopik apendektomi (LAP-A) ile sonuçlarının karşılaştırılması planlanmıştır.

Yöntem: Mart 2011 ve Mayıs 2013 tarihleri arası LAP-A ve DOTUC-A yöntemleri ile tedavi olan hastaların dosya bilgileri geriye dönük olarak karşılaştırıldı. Hastaların demografik bilgileri, operasyon bulguları ve operasyon sonrası sonuçlar değerlendirildi.

Sonuçlar: Komplike apandisit tanılı toplam 100 hastadan (61 erkek/39 kız) 67 LAP-A 33 DOTUC-A ile opere edildi. Her iki grup olgular demografik, operasyon bulguları ve operasyon sonrası sonuçlar açısından benzerdi. Açık cerrahiye dönme oranları (4’e 1, LAP-A ve DOTUC-A) olarak bulundu. Grup LAP-A da açık cerrrahiye dönme nedenleri; güdüğün sağlam bağlanması, mezenter kanaması, frajil dokuda diseksiyon zorluğu (DOTUC-A grupta da açığa dönme nedeni) idi.

Sonuç: DOTUC-A komplike apandisit tedavisinde etkin ve güvenli sonuçlar vermektedir. DOTUC-A izsiz bir yaraya ek olarak, işaret parmağı ile diseksiyon yapabilme ve büyük apendiküler kitlelerin çıkarılması gibi geniş bir kesi yapmanın avantajlarınına da sahiptir.

 

Close