31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 67

ISOLATED TUBAL TORSION IN CHILDREN: A REPORT OF 3 CASES

Purpose: A retrospective review was carried out to evaluate and determine the history, clinical presentation, physical exam and laboratory findings in pediatric and adolescent population with isolated tubal torsion (ITT) and to examine its surgical management.

 

Materials and methods: A retrospective review of all the cases of ITT treated in our department between January 2000 and December 2012 was performed. The diagnosis of ITT was done by physical examination, radiological studies including ultrasound (US), a color Doppler US, computed tomography (CT) and confirmed by surgical intervention.

 

Results: There are 3 children with ITT in the study period. Two of the patients were at the ages of adolescence and one neonatal period.  There are 2 patients with left sided ITT. There is an antenatal diagnosis of abdomino-pelvic mass in the neonatal patient. Other 2 children presented with ITT 3 days after the beginning of symptoms. All the patients in this study were treated with salpingectomy.

 

Conclusion: ITT is rarely diagnosed preoperatively, and treated mostly by salpingectomy. A better recognition of this entity may help to improve the treatment of this rare condition. As advocated for ovarian salvage in adnexal torsions, with earlier diagnosis and preservation of the tube if possible with prompt surgical intervention may increase the future reproductive potential of these patients.

ÇOCUKLARDA İZOLE TUBAL TORSİYON: 3 OLGU SUNUMU

Amaç: Bu çalışmada izole tubal torsiyon (İTT) saptanan pediatrik ve adölesan olgulardaki hikaye, klinik yansıma, fizik muayene, laboratuvar bulguları değerlendirilerek uygulanan cerrahi tedavi gözden geçirilmiştir.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Aralık 1012 tarihleri İTT nedeni ile tedavi edilen olgular geriye dönük olarak araştırılmıştır. İTT tanısı fizik muayene, ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi gibi radyolojik çalışmalar ile konulmuş, cerrahi girişim ile doğrulanmıştır.

 

Bulgular: Çalışma döneminde İTT’li 3 olgu mevcuttur. Olguların ikisi adölesan biri ise yenidoğan dönemindedir. İki olgu sol taraflı İTT ile kliniğe yansımıştır. Yenidoğan dönemindeki olguda antenatal abdomino-pelvik kitle tanısı mevcuttur. Diğer 2 olgu semptomların başlamasından 3 gün sonra kliniğe yansımıştır. Bu çalışmadaki tüm olgular salpenjektomi ile tedavi edilmiştir.

Sonuçlar: Ameliyat öncesi İTT tanısı nadir olup bu olguların çoğu salpenjektomi ile tedavi edilmektedir. Bu nadir klinik durumun daha iyi tanınması tedavide ilerlemelere yardımcı olacaktır. Adneksiyal torsiyonlardaki over koruyucu yaklaşımlara benzer şekilde erken tanı ve mümkünse tuba uterinanın korunmasını da içeren hızlı cerrahi girişim bu olguların ileri yaşamlarındaki üretkenlik potansiyellerini de arttırabilecektir.

Close