31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 7

AGE AT SURGERY FOR UNDESCENDED TESTIS IN TURKEY AND OUR PLACE IN THE WORLD

Aim: Undescended testis is seen in 0.8-1% of all children aged 1. It has been recommended that these patients undergo surgery at their ideal age to prevent testicular degeneration and due to psychosocial benefits. Although ideal roughly at 1 year of age, the surgery is recommended to at least until 24 months. However, worldwide studies have shown that surgery is not possible for all children at their ideal age. In this study, we compared patients with undescended testis in 6 different regions of our country with one another and with other countries, and to identify the criterion of our health development level. Material and Method: The ages of patients with undescended testis who underwent surgery during a time period of 1 year were retrieved from the records in 6 different regions of our country. January 2011-2012 data were collected for Malatya and Mardin, and January 2012-2013 data for Alanya, Sivas, Çorum and Sakarya. The number of patients by city was: Alanya (n=46), Çorum (n=16), Malatya (n=38), Mardin (n=58), Sakarya (n=19), and Sivas (n=63). 240 patients from a total of 6 regions were included in the study. Patients with retractile testes were excluded from the study. Results: The mean ages of patients by cities were: Alanya 49,67±39,15 months, Çorum 48,44±36,20 months, Malatya 46,71±39,36 months, Mardin 68,95±51,34 months, Sakarya 63,32±50,13 months, and Sivas 56,83±38,69 months. And Turkey’s overall mean age is 56,74±43,43 months. No statistically significant (p=0.219) differences were found between the regions. The rates of patients who underwent surgery under 24 months were 34.8%, 31.1%, 50%, 31.03%, 36.7%, and 25.4% respectively. In general, 37.1% of the patients underwent surgery under 2 years of age. Delayed operation age still remains a problem for our country in undescendent testes. We believe that Although further studies are needed, our health care system should be questioned to itself.

TÜRKİYE'DE İNMEMİŞ TESTİS OPERASYON YAŞI VE DÜNYADAKİ YERİMİZ

Amaç: İnmemiş testis 1 yaşındaki çocukların %0.8-1 inde görülmektedir. Bu hastaların ideal yaşlarında opere edilmesi testikuler dejenerasyonu engellenmesi ve psikososyal faydalarından dolayı önerilmektedir. Operasyon yaşı konusunda yaklaşık 1 yaş tercih edilmekle birlikte, en azından 24 aya kadar gerçeleştirilmesi önerilmektedir. Ancak dünyada yapılan çalışmalar göstermiştir ki ideal ameliyat yaşında operasyon tüm çocuklar için gerçekleştirilememektedir. Biz bu çalışma ile ülkemizin 6 farklı bölgesindeki inmemiş testis hastalarının operasyon yaşını birbiri ile ve diğer ülkeler ile karşılaştırıp sağlık gelişmişliğimizin bir ölçütünü ortaya koymak istedik. Materyal Metod: Ülkemizin 6 farklı bölgesinde 1 yıl boyunca yapılan inmemiş testisli hastaların operasyon yaşı kayıtlardan alındı. Malatya ve Mardin ili için Ocak 2011- 2012 yılı, Alanya, Sivas, Çorum ve Sakarya ili için Ocak 2012-2013 yılı verileri alındı. Alanya(n=46), Çorum (n=16), Malatya (n=38), Mardin (n=58), Sakarya (n=19), Sivas (n=63) hasta mevcuttu. Toplam 6 bölgeden 240 hasta çalışmaya dâhil edildi. Retraktil testisli hastalar çalışmaya alınmadı. Sonuçlar: Hastaların illere göre yaş ortalaması şöyle idi; Alanya 49,67±39,15 ay, Çorum 48,44±36,20 ay, Malatya 46,71±39,36 ay, Mardin 68,95±51,34 ay, Sakarya 63,32±50,13 ay, Sivas 56,83±38,69 ay. Türkiye genel yaş ortalaması ise 56,74±43,43 ay dır. Bölgeler arası anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p=0.219). bölgelerdeki 24 ay altı opere edilen hastaların oranı ise sırasıyla %34.8, % 31.1, % 50, % 31.03, % 36.7, %25.4 di. Genel olarak ise hastaların %37.1 i 2 yaş altında opere edilmişti. Tartışma: Ülkemizde hala inmemiş testis yaşı ideal ameliyat yaşının çok üstündedir. Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda ise Amerikan pediatri akademisi 2006 verilerinde ideal yaşında ameliyat olanların oranını %43 olarak belirlemiştir. Ancak yeni çalışmalarda bu oran %87’e kadar çıkmaktadır. Bu oran İngilterede %24 (2007 verileri), Taiwan da (2013 verileri) ise %79.2 dır. Bizim ülkemiz de hastaların sadece %37.1’i 2 yaş altında opere olmuştur. Geçikmiş operasyon yaşı ülkemiz için hala bir sorun olarak devam etmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte sağlık sistemimizin kendisini sorgulaması gerektiği kanaatindeyiz.

Close