31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 132

Nonoperative management of perforated appendicitis with inflammatory mass and periappendiceal abscess

Introduction/Aim: Nonoperative management of perforated appendicitis with inflammatory mass and periappendiceal abscess is an acceptable method. However the necessity of interval appendectomy is still controversial. In this study, we report our experience in our clinic with nonoperative management of perforated appendicitis with inflammatory mass and periappendiceal abscess.

Material and Method: We analysed the data of 10 patients that had nonoperative management of perforated appendicitis with inflamatuar mass and periappendicel abscess at our centre during 01.01.2012-15.07.2013.

Results: Nonoperative management of perforated appendicitis with inflamatuar mass and periappendicel abscess was performed in 10 patients. Patient ages ranged from 4 years to 13 years (mean, 8,1 years). 6 patients were female and 4 patient were male. Periappendiceal abcess (3), inflammatory mass (7) ve appendicolith (2) were seen at ultrasonography. USG guided percutaneous drainage was performed in 2 patients. Appendix diameters were seen normal in control USG’s during the follow up period. 1 patient developed acute abdominal pain after initial nonoperative management and an appendectomy was performed in a different center.

Conclusion: Nonoperative management of perforated appendicitis with inflamatuar mass and periappendicel abcess can result with resolution of the symptoms of these patients. 

İnflamatuar kitle veya periappendiküler abse ile seyreden perfore appendisitlerin nonoperatif tedavisi

Giriş/Amaç: İnflamatuar kitle veya periappendiküler abse ile seyreden perfore appendisitlerin nonoperatif tedavisi günümüzde yaygınlaşmıştır. Sonrasında interval appendektominin gerekliliği ise halen tartışmalıdır. Bu çalışmada kliniğimizin antibiyotik ve abse drenajı ile nonoperatif olarak tedavi edilen perfore appendisit olgularıyla ile ilgili deneyimleri irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 01.01.2012 ile 15.07.2013 tarihleri arasında nonoperatif olarak tedavi edilen 10 perfore appendisit hastasının verileri irdelenmiştir. Şikayetlerinin başlama süresi (>7 gün), yaygın peritonit bulguları, ultrasonografi (USG) bulgularında inflamatuar kitle veya abse olması nonoperatif tedavi başlama kriterleridir. Beslenme kesilerek, intravenöz sıvı ve antibiyotik başlandı. Ağrı, hassasiyet, kitlenin boyutları, ateş açısından takip edildi. Klinik olarak kötüleşen, beslenmeyi tolere etmeyen, dirençli ateş ile seyreden abse olan olgularda perkutan drenaj kararı verildi. USG bulgularının gerilemesi, lökositozun gerilemesi ve klinik düzelmeye göre taburcu kararı verildi. Birinci hafta, birinci ay, üçüncü ay ve altıncı ayda kontrol USG ile takip edildi.

Bulgular: 01.01.2012 ile 15.07.2013 tarihleri arasında kliniğimizde 94 akut appendisit olgusundan 84’üne (%89) acil appendektomi uygulanmıştır. 37 perfore appendisit olgusundan onuna (%27) nonoperatif tedavi uygulanmıştır. Hastaların yaşları 4-13 yaş arasında değişmektedir (ortalama 8,1 yaş). Hastaların 6 kız ve 4 erkektir. Hastalarda USG bulgusu olarak periappendiküler abse (3), inflamatuar kitle (7) ve fekalit (2) izlenmiştir. Perkutan drenaj 2 hastaya uygulanmıştır. Hastalarımızın takipleri sırasında yapılan kontrol USG bulguları normal izlenmiştir. Taburcu sonrası beşinci ayda karın ağrısı ile acile başvuran bir hastaya başka bir merkezde appendektomi uygulanmıştır.

Sonuç: İnflamatuar kitle veya periappendiküler abse ile seyreden perfore appendisitlerin nonoperatif tedavisi semptomların gerilemesini sağlayan etkili bir yöntemdir. 

Close